คลังเก็บป้ายกำกับ: การเขียน Literature Review

บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ

ทำไม ถึงต้องทบทวนวรรณกรรม ลงมือทำวิจัย

เชื่อว่าผู้วิจัยหลายๆ ท่านคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า…
“อ่านทบทวนวรรณกรรมก่อน งานวิจัยจะได้เสร็จไว”
“ถ้ายังไม่รู้จะทำเรื่องอะไร ศึกษาทบทวนวรรณกรรมก่อนเผื่อจะได้ไอเดียในการทำ”

เป็นประโยคที่อาจจะมาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือรุ่นพี่ร่วมสาขาวิชา เพราะถ้าหากคุณกำลังเริ่มจะลงมือทำงานวิจัย แล้วไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อน การอ่านทบทวนวรรณกรรมจะช่วยทำให้การทำงานวิจัยของคุณนั้นง่ายขึ้น และเสร็จไวขึ้น เพราะ….

ช่วยกำหนดขอบเขตงานวิจัยเรื่องที่ทำการศึกษา

หากคุณเริ่มทำการศึกษาวรรณกรรม คุณควรจะเริ่มจากเรื่องที่ตนเองสนใจที่จะทำการศึกษา เพราะจะทำให้เข้าใจถึงหลักการทั่ว ๆ ไปของการวิจัยว่ามีความน่าสนใจ หรือมีความสำคัญอย่างไร ในการศึกษาครั้งนี้

รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_การทำงานวิทยานิพนธ์_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย_งานวิทยานิพนธ์_จ้างทําวิจัย_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_หัวข้อวิจัย_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การเขียน Proposal งานวิจัย_การเขียนโครงร่างงานวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_บริการรับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา

จะทำให้ทราบถึงภูมิหลังของหัวข้อเรื่องที่จะทำการศึกษา ทำให้มีแนวทางในการกำหนดขอบเขตงานวิจัยเรื่องที่ต้องทำการศึกษาของประเด็นในหัวข้อของงานวิจัยที่เคยมีผู้ที่ศึกษาไว้แล้ว รวมถึงการกำหนดนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

นำข้อเสนอแนะ มาพัฒนาต่อยอดงานวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเล่มต่างๆ จะทำให้ผู้วิจัยมองเห็นช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่องานวิจัย จากข้อเสนอแนะของงานวิจัยที่เจ้าของเล่มวิจัยเรื่องน้นๆ ได้เขียนไว้

ซึ่งผู้วิจัยอาจจะหยิบยกประเด็นของข้อเสนอแนะดังกล่าวมาตั้งเป็นคำถาม เพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการศึกษางานวิจัยของตนเอง

สามารถกำหนดประเด็น และคาดการณ์คำตอบของงานวิจัยได้

เมื่อทราบถึงแนวทางที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่ตนเองสนใจแล้ว การทบทวนวรรณกรรมยังทำให้ทราบถึงแนวทางในการกำหนดประเด็น วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประเด็นคำถามวิจัย การวางโครงเรื่อง และการคาดการณ์ของคำตอบในคำถามวิจัยเรื่องนั้นๆ อีกด้วย

บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) จะช่วยกำหนดทิศทางในการทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราทราบถึงขอบเขตเนื้อหาที่ต้องทำได้อย่างชัดเจน และสามารถการดำเนินงานไปได้อย่างสม่ำเสมอ 

และการทบทวนวรรณกรรมที่ดี ไม่ใช่แค่เพียงทำการสรุปเนื้อหาจากในหนังสือ บทความ หรืองานเขียนต่างๆ เท่านั้น แต่ยังต้องทำการวิเคราะห์ ประเมิน เปรียบเทียบ ของระเบียบวิธีวิจัย ขอบเขตเนื้อหา ความน่าเชื่อถือ ข้อเสนอแนะในงานวิจัยนั้นๆ ด้วย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)