คลังเก็บป้ายกำกับ: การใช้สถิติเชิงพรรณนา

การวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์  

สามารถยกตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวิทยานิพนธ์สาขาจิตวิทยา

สมมติว่าวิทยานิพนธ์กำลังตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับผลการเรียนในนักศึกษา ข้อมูลที่รวบรวมรวมถึงการวัดระดับความเครียดและเกรดเฉลี่ย (GPA) ที่รายงานด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 100 คน

การวิเคราะห์ข้อมูลอาจเกี่ยวข้องกับการใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อสรุประดับความเครียดของกลุ่มตัวอย่างและเกรดเฉลี่ย เช่น ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสหสัมพันธ์ เช่น Pearson’s r สามารถใช้กำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับผลการเรียน

สถิติเชิงอนุมาน เช่น t-test ยังสามารถนำมาใช้เพื่อพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับผลการเรียนมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่

ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลจะถูกตีความในบริบทของการวิจัยก่อนหน้าในหัวข้อและอภิปรายเกี่ยวกับคำถามและสมมติฐานการวิจัย

นี่เป็นเพียงตัวอย่างง่ายๆ อาจมีแนวทาง วิธีการ และซอฟต์แวร์ทางสถิติที่แตกต่างกัน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)