คลังเก็บป้ายกำกับ: กิจกรรมวิจัย

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการส่งเสริมคณาจารย์

บทบาทของการวิจัยในชั้นเรียนต่อตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่งคณาจารย์

หัวใจของสถาบันการศึกษาคือคณาจารย์ มีหน้าที่สอน ทำวิจัย และให้บริการแก่ชุมชน คณาจารย์มีส่วนสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันและช่วยดึงดูดนักศึกษาและเงินทุน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอะไรคือองค์ประกอบของการสอนและการวิจัยที่ดี และวิธีการประเมินและให้รางวัลแก่คณาจารย์สำหรับผลงานของพวกเขา บทความนี้สำรวจบทบาทของการวิจัยในชั้นเรียนต่อตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่งคณาจารย์

คณาจารย์มักได้รับการประเมินจากกิจกรรมการสอน การวิจัย และกิจกรรมการบริการ แม้ว่ากิจกรรมการสอนและการบริการจะค่อนข้างตรงไปตรงมาในการประเมิน แต่กิจกรรมการวิจัยอาจมีความท้าทายมากกว่า การวิจัยสามารถมีได้หลายรูปแบบ รวมถึงการทดลองในห้องปฏิบัติการ การศึกษาภาคสนาม งานทางทฤษฎี และการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกิจกรรมการวิจัยของคณะ แต่มักมองข้ามบทบาทในการเลื่อนตำแหน่งของคณาจารย์

การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร?

การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ มีได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา การสำรวจ และการศึกษาเชิงทดลอง การวิจัยในชั้นเรียนสามารถช่วยให้คณาจารย์ระบุวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ ประเมินผลกระทบของการแทรกแซงการสอน และสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียนยังสามารถช่วยสถาบันในการปรับปรุงผลการเรียนการสอนและส่งเสริมชื่อเสียงของคณาจารย์ของพวกเขา

บทบาทของการวิจัยในชั้นเรียนต่อตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่งคณาจารย์

การวิจัยในชั้นเรียนสามารถมีบทบาทสำคัญในการกำหนดตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่งของคณาจารย์ ประการแรก การวิจัยในชั้นเรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณาจารย์ที่มีต่อความเป็นเลิศในการสอน คณาจารย์แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจที่จะปรับปรุงการสอนและช่วยให้นักเรียนเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมในการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคณาจารย์ในการทำวิจัยและสนับสนุนทุนการศึกษาในการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียนอาจส่งผลให้เกิดสิ่งพิมพ์ การนำเสนอในการประชุม และการให้ทุน ซึ่งสามารถเพิ่มชื่อเสียงของคณาจารย์และส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขา

การวิจัยในชั้นเรียนสามารถแสดงหลักฐานของผลกระทบที่คณาจารย์มีต่อนักเรียน การวิจัยในชั้นเรียนสามารถแสดงให้เห็นว่าการแทรกแซงการสอนของคณาจารย์ช่วยปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถแสดงหลักฐานความสามารถของคณาจารย์ในการมีส่วนร่วมของนักเรียน ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ และส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา หลักฐานดังกล่าวสามารถดึงดูดใจในการวางตำแหน่งคณาจารย์และการตัดสินใจเลื่อนตำแหน่ง เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าคณาจารย์มีส่วนสนับสนุนที่สำคัญต่อพันธกิจของสถาบัน

การวิจัยในชั้นเรียนสามารถช่วยให้สถาบันประเมินและปรับปรุงผลการเรียนการสอนได้ ด้วยการมีส่วนร่วมในการวิจัยในชั้นเรียน คณาจารย์สามารถระบุแนวปฏิบัติด้านการสอนที่มีประสิทธิภาพ ประเมินผลกระทบของการแทรกแซงในการสอน และสนับสนุนทุนการศึกษาในการเรียนการสอน การวิจัยนี้สามารถช่วยให้สถาบันปรับปรุงผลการเรียนการสอนและเพิ่มชื่อเสียงของพวกเขา

บทสรุป

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกิจกรรมการวิจัยของคณะ แต่มักมองข้ามบทบาทในการเลื่อนตำแหน่งของคณาจารย์ การวิจัยในชั้นเรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณาจารย์ในการสอนที่เป็นเลิศ แสดงหลักฐานของผลกระทบที่คณาจารย์มีต่อนักศึกษา และช่วยให้สถาบันประเมินและปรับปรุงผลการสอนและการเรียนรู้ของพวกเขา สถาบันควรสนับสนุนและสนับสนุนคณาจารย์ในการมีส่วนร่วมในการวิจัยในชั้นเรียน และควรพิจารณาสิ่งนี้ในการตัดสินใจตำแหน่งและเลื่อนตำแหน่งคณาจารย์

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)