คลังเก็บป้ายกำกับ: กิจการนักเรียน

ทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียน

ทฤษฎีการบริหารโรงเรียน 

ทฤษฎีการบริหารโรงเรียน หมายถึง แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้นำโรงเรียนและผู้บริหารในสถานศึกษา ทฤษฎีการบริหารโรงเรียนสามารถรวมหัวข้อต่างๆ มากมาย รวมทั้งองค์กรของโรงเรียน ความเป็นผู้นำ การพัฒนาหลักสูตร นโยบายการศึกษา และอื่นๆ

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งของทฤษฎีการบริหารโรงเรียนคือการตระหนักรู้ถึงบทบาทสำคัญที่ผู้นำโรงเรียนมีต่อการกำหนดวัฒนธรรมและทิศทางของสถาบันการศึกษา ผู้นำโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกและสนับสนุนสำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของทฤษฎีการบริหารโรงเรียนคือการรับรู้ถึงความจำเป็นที่โรงเรียนต้องตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของนักเรียนและชุมชน ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชนเพื่อให้แน่ใจว่าโรงเรียนตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นสำคัญอื่นๆ ในทฤษฎีการบริหารโรงเรียน ได้แก่ บทบาทของเทคโนโลยีในการศึกษา ความสำคัญของการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และความจำเป็นในการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)