คลังเก็บป้ายกำกับ: ข่มขู่

แนวคิดข่มขู่วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์

21 แนวคิดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์สาขาการบริหารรัฐประศาสนศาสตร์ที่น่ากลัว

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าหาหัวข้อการวิจัยใด ๆ รวมถึงหัวข้อในรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยความระมัดระวังและละเอียดอ่อน ต่อไปนี้คือแนวคิดบางประการสำหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรัฐประศาสนศาสตร์ที่อาจถูกมองว่า “น่ากลัว” ในแง่ที่กล่าวถึงประเด็นที่ท้าทายหรือขัดแย้ง:

1. การทุจริตในภาครัฐ

อาจรวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของการทุจริต ตลอดจนกลยุทธ์ในการป้องกันหรือลดการทุจริต

2. ความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติในภาครัฐ

อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประเด็นด้านเชื้อชาติ เพศ หรือการเลือกปฏิบัติรูปแบบอื่นๆ ในภาครัฐ และสำรวจวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

อาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาครัฐ และการตรวจสอบกลยุทธ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. การแบ่งขั้วทางการเมืองและความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล

สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการสำรวจสาเหตุและผลที่ตามมาของการแบ่งขั้วทางการเมือง และการตรวจสอบกลยุทธ์ในการปรับปรุงความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล

5. ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยความเสี่ยงและช่องโหว่ของระบบและข้อมูลของรัฐบาล และตรวจสอบกลยุทธ์ในการปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์และปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

6. การก่อการร้ายและความมั่นคงของชาติ

สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยผลกระทบของการก่อการร้ายต่อภาครัฐ และการตรวจสอบกลยุทธ์ในการป้องกันและตอบสนองต่อภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย

7. วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข

สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยผลกระทบของวิกฤตด้านสาธารณสุข เช่น โรคระบาดหรือโรคระบาด ต่อภาครัฐ และตรวจสอบกลยุทธ์ในการป้องกันและตอบสนองต่อวิกฤตเหล่านี้

8. ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม

อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสาเหตุและผลกระทบของความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม และสำรวจกลยุทธ์ในการลดปัญหาเหล่านี้

9. การย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัย

สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยผลกระทบของการย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยต่อภาครัฐ และตรวจสอบกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

10. การปฏิรูปและความรับผิดชอบของตำรวจ

อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประเด็นการปฏิรูปและความรับผิดชอบของตำรวจ และสำรวจกลยุทธ์ในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและชุมชน

11. สุขภาพจิตและการใช้สารเสพติด

สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยผลกระทบของสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดในภาครัฐ และการตรวจสอบกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

12. การป้องกันความรุนแรงจากปืน

สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสาเหตุและผลที่ตามมาของความรุนแรงจากปืน และการสำรวจกลยุทธ์ในการป้องกันและลดความรุนแรงจากปืน

13. การจัดการภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน

สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยผลกระทบของภัยพิบัติต่อภาครัฐ และการตรวจสอบกลยุทธ์ในการป้องกันและตอบสนองต่อภัยพิบัติ

14. การปฏิรูปการศึกษา

อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประเด็นการปฏิรูปการศึกษาและสำรวจกลยุทธ์ในการปรับปรุงระบบการศึกษา

15. ผู้สูงอายุและการดูแลระยะยาว

อาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยผลกระทบของประชากรสูงอายุในภาครัฐ และตรวจสอบกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ

16. ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้และการกระจายความมั่งคั่ง

สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสาเหตุและผลของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้และการกระจายความมั่งคั่ง และสำรวจกลยุทธ์ในการลดปัญหาเหล่านี้

17. ความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและการไร้ที่อยู่อาศัย

สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยผลกระทบของความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและการไร้ที่อยู่อาศัยต่อภาครัฐ และตรวจสอบกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

18. สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประเด็นสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ และสำรวจกลยุทธ์ในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิเหล่านี้

19. โพลาไรเซชันทางการเมืองและอคติของสื่อ

สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยผลกระทบของโพลาไรเซชันทางการเมืองและอคติของสื่อต่อภาครัฐ และตรวจสอบกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

20. อาชญากรรมทางไซเบอร์และความปลอดภัยออนไลน์

สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความเสี่ยงและความเปราะบางของระบบและข้อมูลออนไลน์ และสำรวจกลยุทธ์ในการปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์

21. ความสุดโต่งทางการเมืองและแนวคิดสุดโต่ง

สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยสาเหตุและผลที่ตามมาของแนวคิดสุดโต่งทางการเมืองและแนวคิดสุดโต่ง และตรวจสอบกลยุทธ์ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาเหล่านี้

หวังว่าแนวคิดเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการคิดเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อาจ “น่ากังวล” ในรัฐประศาสนศาสตร์ของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าหาหัวข้อการวิจัยด้วยความเคารพและละเอียดอ่อน และต้องคำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)