คลังเก็บป้ายกำกับ: ครอสแท็บ

10 เทคนิคในการวิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแบทางสถิติ (spss)

เทคนิค 10 ข้อในการวิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับโดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ทางสถิติ 

1. สถิติเชิงพรรณนา: คำนวณสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อสรุปข้อมูล

2. ตารางความถี่: สร้างตารางความถี่เพื่อดูจำนวนคำตอบสำหรับแต่ละระดับของแบบสอบถาม

3. ครอสแท็บ: ใช้ครอสแท็บเพื่อเปรียบเทียบคำตอบสำหรับระดับต่างๆ ของแบบสอบถาม และดูว่ามีรูปแบบหรือแนวโน้มหรือไม่

4. ฮิสโตแกรม: สร้างฮิสโตแกรมเพื่อให้เห็นภาพการกระจายของคำตอบสำหรับแต่ละระดับของแบบสอบถาม

5. Boxplots: ใช้ boxplots เพื่อระบุค่าผิดปกติหรือการตอบสนองที่ผิดปกติสำหรับแต่ละระดับของแบบสอบถาม

6. Scatterplots: สร้าง scatterplots เพื่อดูว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างระดับต่างๆ ของแบบสอบถามหรือไม่

7. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์: คำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อดูว่ามีความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างระดับต่างๆ ของแบบสอบถามหรือไม่

8. การวิเคราะห์การถดถอย: ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างระดับต่างๆ ของแบบสอบถาม และดูว่าแบบจำลองเหมาะสมกับข้อมูลเพียงใด

9. ANOVA: ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับต่างๆ ของแบบสอบถาม และดูว่ามีความแตกต่างที่มีนัยสำคัญหรือไม่

10. การวิเคราะห์ปัจจัย: ทำการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อระบุปัจจัยพื้นฐานหรือมิติข้อมูลในข้อมูล และดูว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับระดับต่างๆ ของแบบสอบถามอย่างไร

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)