คลังเก็บป้ายกำกับ: ควรอธิบายวิธีการวิจัยโดยละเอียด

เขียนวิจัยเชิงปฏิบัติการ

อยากเขียนวิจัยเชิงปฏิบัติการให้ดี ควรเริ่มอย่างไร

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นรูปแบบการวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงหรือแก้ปัญหาเฉพาะ ซึ่งปกติจะดำเนินการเป็นวงจร โดยผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แล้วดำเนินการตามผลลัพธ์ที่ได้ หลักเกณฑ์สำหรับการเขียนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีดังนี้

  1. กำหนดปัญหาหรือประเด็นให้ชัดเจน: ควรกำหนดปัญหาหรือประเด็นให้ชัดเจนและควรเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติหรือบริบทที่ดำเนินการวิจัย
  2. อธิบายคำถามการวิจัย: คำถามการวิจัยควรเฉพาะเจาะจงและควรเป็นแนวทางในกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
  3. อธิบายบริบทของการศึกษา: ควรอธิบายบริบทของการศึกษาอย่างละเอียด รวมถึงสถานที่ตั้ง ประชากร และข้อมูลภูมิหลังที่เกี่ยวข้อง
  4. อธิบายวิธีการวิจัย: ควรอธิบายวิธีการวิจัยโดยละเอียด รวมทั้งเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
  5. นำเสนอผลการศึกษา ควรนำเสนอผลการศึกษาอย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ โดยใช้ตาราง ตัวเลข และกราฟตามความเหมาะสม
  6. อภิปรายความหมายของผลลัพธ์: ควรอภิปรายผลลัพธ์ในบริบทของคำถามการวิจัยและควรพิจารณาความหมายของผลลัพธ์
  7. คำแนะนำในการปฏิบัติ: จากผลการศึกษาควรจัดทำคำแนะนำในการปฏิบัติ
  8. สรุป: บทสรุปควรสรุปผลการวิจัยหลักและข้อเสนอแนะของการศึกษา
  9. การอ้างอิง: ควรรวมรายการอ้างอิงไว้ที่ส่วนท้ายของรายงาน

เมื่อปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ นักวิจัยสามารถเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจในหัวข้อดังกล่าว

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

วิธีการวิจัยในบทที่ 3

ความสำคัญของวิธีการวิจัยในบทที่ 3

ในการศึกษาวิจัย โดยทั่วไป บทวิธีการวิจัยจะรวมอยู่ในส่วนที่สองของการศึกษา หลังจากการทบทวนวรรณกรรม บทระเบียบวิธีเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาเนื่องจากเป็นคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ผู้เข้าร่วม เอกสารประกอบ และขั้นตอนที่ใช้ในการวิจัย บทวิธีการวิจัยช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีดำเนินการศึกษาและประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการศึกษา บทวิธีการวิจัยควรเขียนในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม และควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

1. การออกแบบการวิจัย: การออกแบบการวิจัยหมายถึงกลยุทธ์โดยรวมที่ผู้วิจัยใช้ในการตอบคำถามการวิจัย ซึ่งอาจเป็นการออกแบบเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ หรือแบบผสมก็ได้

2. ผู้เข้าร่วม: ส่วนผู้เข้าร่วมควรอธิบายกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา รวมถึงลักษณะต่างๆ เช่น อายุ เพศ และข้อมูลประชากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. วัสดุ: ส่วนนี้ควรอธิบายวัสดุหรือเครื่องมือใดๆ ที่ใช้ในการศึกษา เช่น การสำรวจหรือการทดลอง

4. ขั้นตอน: ส่วนขั้นตอนควรให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินการศึกษา รวมถึงวิธีการวิจัยคัดเลือกผู้เข้าร่วม วิธีการวิจัยรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูล

โดยรวมแล้ว วิธีการวิจัยบทที่ 3 มีความสำคัญเนื่องจากทำให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีดำเนินการศึกษาและช่วยให้ผู้อ่านประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)