คลังเก็บป้ายกำกับ: ควรเขียนในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม

องค์ประกอบของบทความปริทัศน์

องค์ประกอบของบทความปริทัศน์

เมื่อเขียนบทความปริทัศน์ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างของบทความปริทัศน์ ต่อไปนี้คือองค์ประกอบเพิ่มเติมบางส่วนที่สามารถรวมไว้ในองค์ประกอบของการทบทวนบทความ:

  1. บทนำ: ส่วนนี้ควรให้ภาพรวมโดยย่อของบทความ รวมถึงชื่อเรื่อง ผู้แต่ง และสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ยังควรให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อของบทความ และระบุประเด็นหลักหรือวิทยานิพนธ์ของการทบทวน
  2. การทบทวนวรรณกรรม: ส่วนนี้ควรจัดให้มีการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่ในหัวข้อของบทความ ควรสรุปข้อค้นพบที่สำคัญและข้อโต้แย้งของการศึกษาก่อนหน้านี้ และระบุช่องว่างหรือพื้นที่สำหรับการวิจัยเพิ่มเติม
  3. คำถามหรือสมมติฐานการวิจัย: ส่วนนี้ควรระบุคำถามหรือสมมติฐานการวิจัยอย่างชัดเจนว่าบทความมีเป้าหมายที่จะกล่าวถึง
  4. วิธีการวิจัย: ส่วนนี้ควรให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิจัยที่ใช้ในบทความ ซึ่งรวมถึงประเภทของการศึกษา ขนาดตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ ควรประเมินความเหมาะสมและความเข้มงวดของวิธีการที่ใช้ด้วย
  5. ผลลัพธ์: ส่วนนี้ควรนำเสนอข้อค้นพบหลักของการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์หรือผลลัพธ์ทางสถิติใดๆ ควรเขียนให้ชัดเจนและรัดกุม และควรมีตาราง ตัวเลข หรือสื่อโสตทัศน์อื่นๆ สนับสนุน
  6. การอภิปราย: ส่วนนี้ควรตีความผลการศึกษาและเชื่อมโยงกับการทบทวนวรรณกรรมและคำถามหรือสมมติฐานการวิจัย นอกจากนี้ยังควรหารือเกี่ยวกับผลที่ตามมาของผลการวิจัย และระบุข้อจำกัดหรือขอบเขตสำหรับการวิจัยในอนาคต
  7. สรุป: ส่วนนี้ควรให้บทสรุปของการค้นพบหลักและข้อสรุปของบทความ และควรระบุความหมายและความสำคัญของการวิจัยด้วย
  8. การอ้างอิง: ส่วนนี้ควรรวมรายการแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่อ้างถึงในบทความปริทัศน์ ซึ่งจัดรูปแบบตามสไตล์การอ้างอิงที่เหมาะสม

โปรดทราบว่าองค์ประกอบของการตรวจทานบทความอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดเฉพาะของงานหรือสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ บทความปริทัศน์ควรเขียนในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม ทำให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นหลักและข้อโต้แย้งที่นำเสนอในบทความได้ง่าย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)