คลังเก็บป้ายกำกับ: ความรับผิดชอบในการวิจัย

จริยธรรมในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

บทบาทของจริยธรรมในกระบวนการวิจัยวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต

จริยธรรมมีบทบาทสำคัญในกระบวนการวิจัยของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท การพิจารณาด้านจริยธรรมมีความสำคัญในการวิจัยทั้งหมด แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัยที่จะต้องประกันสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัย

มีหลักจริยธรรมหลายประการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ได้แก่ หลักความเคารพต่อบุคคล ความดีความชอบ ความไม่มุ่งร้าย และความยุติธรรม

การเคารพบุคคลกำหนดให้ผู้วิจัยเคารพความเป็นอิสระของผู้เข้าร่วมการวิจัยและได้รับความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวก่อนดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา Beneficence ต้องการให้นักวิจัยพยายามทำความดีและให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการวิจัย ในขณะที่ลดอันตรายหรือความไม่สบายใจที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมการวิจัยให้น้อยที่สุด การไม่มุ่งร้ายกำหนดให้นักวิจัยไม่ทำอันตรายและดำเนินการเพื่อปกป้องผู้เข้าร่วมการวิจัยจากอันตราย ประการสุดท้าย ความยุติธรรมกำหนดให้นักวิจัยต้องแน่ใจว่าผลประโยชน์และภาระของการวิจัยได้รับการแจกจ่ายอย่างเป็นธรรมแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด

นอกเหนือจากหลักจริยธรรมทั่วไปเหล่านี้แล้ว ยังอาจมีแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบด้านจริยธรรมเฉพาะที่ใช้กับการวิจัยในสาขาหรือประเทศต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิจัยที่จะต้องตระหนักถึงแนวทางและข้อบังคับเหล่านี้และปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยของพวกเขาดำเนินการอย่างมีจริยธรรม

โดยรวมแล้ว จริยธรรมมีบทบาทสำคัญในกระบวนการวิจัยของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท โดยประกันว่าสิทธิและสวัสดิการของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการคุ้มครอง และการวิจัยนั้นดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)