คลังเก็บป้ายกำกับ: ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม

ค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบสอบถาม

ค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบสอบถาม โดยใช้ Item-total correlation คืออะไร ใช้ทำอะไร

ความสัมพันธ์ระหว่างรายการกับผลรวมเป็นการวัดทางสถิติที่ใช้ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างรายการเดียวในแบบสอบถามและคะแนนรวมของแบบสอบถาม เรียกอีกอย่างว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของรายการ-ผลรวม ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รวมของรายการคำนวณสำหรับแต่ละรายการในแบบสอบถาม และใช้เพื่อประเมินคุณภาพของรายการและความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยรวม

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รวมของรายการจะแสดงเป็นค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงบวกบ่งชี้ว่ารายการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนโดยรวมของแบบสอบถาม ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงลบบ่งชี้ว่ารายการมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ คะแนนรวมของแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธิ์ 0 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างรายการกับคะแนนรวมของแบบสอบถาม

การใช้งานหลักอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างรายการกับผลรวมคือการระบุรายการที่ไม่ได้วัดสิ่งที่ควรจะวัด หรือวัดสิ่งที่แตกต่างจากรายการอื่นๆ ในแบบสอบถาม รายการที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รวมของรายการต่ำ โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นรายการที่มีคุณภาพต่ำ และอาจถูกลบออกจากแบบสอบถาม ในทางกลับกัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของรายการ-ผลรวมสูง แสดงว่ารายการนั้นกำลังวัดบางสิ่งที่คล้ายกับรายการอื่นๆ ในแบบสอบถาม และเป็นรายการที่มีคุณภาพดี

การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างรายการกับผลรวมอีกวิธีหนึ่งคือการประเมินความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยรวม แบบสอบถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของรายการ-ผลรวมสูงจะถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า หมายความว่ามีความสอดคล้องกันมากกว่าในการวัดสิ่งที่ควรจะวัด

โดยสรุป ความสัมพันธ์ระหว่างรายการกับผลรวมเป็นการวัดทางสถิติที่ใช้ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างรายการเดียวในแบบสอบถามและคะแนนรวมของแบบสอบถาม ใช้เพื่อระบุรายการที่ไม่ได้วัดสิ่งที่ควรจะวัดหรือวัดสิ่งที่แตกต่างจากรายการอื่นๆ ในแบบสอบถาม และเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยรวม ในฐานะบริการวิจัย เราสามารถช่วยในการวิเคราะห์และตีความค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รวมของรายการของแบบสอบถาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของแบบสอบถาม นอกจากนี้ เราสามารถช่วยคุณระบุรูปแบบและแนวโน้มในข้อมูล และหาข้อสรุปเกี่ยวกับคำถามการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)