คลังเก็บป้ายกำกับ: จริยศาสตร์

จริยธรรมของราก

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 

ไม่ชัดเจนว่าคุณกำลังหมายถึงอะไรกับคำว่า “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม” “ต้นไม้จริยธรรม” อาจหมายถึงต้นไม้อุปมาอุปไมยที่มีสาขาแทนหลักการหรือกรอบจริยธรรมที่แตกต่างกัน แต่ถ้าไม่มีบริบทเพิ่มเติม ก็เป็นการยากที่จะให้คำตอบเฉพาะเจาะจง

มีทฤษฎีทางจริยธรรมที่แตกต่างกันมากมายที่สำรวจธรรมชาติของศีลธรรมและวิธีที่ผู้คนควรประพฤติตน บางทฤษฎีทางจริยธรรมทั่วไป ได้แก่ :

  1. จริยธรรมทางศีลธรรม: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดยอิมมานูเอล คานท์ เสนอว่าคุณค่าทางศีลธรรมของการกระทำนั้นขึ้นอยู่กับว่าการกระทำนั้นเป็นไปตามกฎศีลธรรมหรือหน้าที่หรือไม่
  2. จริยธรรมที่เป็นผลสืบเนื่อง: ทฤษฎีนี้ซึ่งรวมถึงลัทธิประโยชน์นิยม เสนอว่าคุณค่าทางศีลธรรมของการกระทำนั้นถูกกำหนดโดยผลที่ตามมา และการกระทำที่ถูกต้องคือการกระทำที่นำไปสู่ความสุขหรือความเป็นอยู่โดยรวมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
  3. คุณธรรมจริยธรรม: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดยอริสโตเติล เสนอว่าคุณค่าทางศีลธรรมของการกระทำนั้นถูกกำหนดโดยการแสดงออกของตัวละครที่มีคุณธรรมหรือไม่ และเป้าหมายของพฤติกรรมทางศีลธรรมคือการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่มีคุณธรรม
  4. จริยธรรมของผู้รับเหมา: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดยนักปรัชญาเช่น Thomas Hobbes และ John Locke เสนอว่าคุณค่าทางศีลธรรมของการกระทำนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาทางสังคมที่สมมุติขึ้นหรือไม่ซึ่งผู้คนจะตกลงเพื่อรักษาไว้ ระเบียบสังคม

มีทฤษฎีทางจริยธรรมอื่น ๆ อีกมากมายเช่นกัน และทฤษฎีทางจริยธรรมที่แตกต่างกันอาจให้ความสำคัญกับหลักการและค่านิยมทางศีลธรรมที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาบริบทเฉพาะที่มีการตัดสินใจทางจริยธรรมและประเมินปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)