คลังเก็บป้ายกำกับ: พัฒนาปัญญา

ความหมายและวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์

ความหมายและวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์เป็นเอกสารที่นำเสนองานวิจัยของผู้เขียน และข้อค้นพบในหัวข้อเฉพาะ
โดยปกติจะเขียนเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ปริญญาโทหรือปริญญาเอก จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อแสดงความเชี่ยวชาญของผู้เขียนในสาขาวิชาที่ตนศึกษา และเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่แก่ชุมชนวิชาการวิทยานิพนธ์ควรแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้เขียนในการทำการค้นคว้าอิสระ วิเคราะห์และตีความข้อมูล และนำเสนอผลลัพธ์ในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุมโดยทั่วไปวิทยานิพนธ์จะประกอบด้วยบทนำที่แนะนำหัวข้อการวิจัยและกำหนดขั้นตอนสำหรับเอกสารที่เหลือ การทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวถึงงานวิจัยก่อนหน้าในหัวข้อนั้น ส่วนวิธีการวิทยาที่อธิบายการออกแบบการวิจัยและวิธีการที่ใช้ ส่วนผลลัพธ์ที่นำเสนอ ผลการวิจัยและส่วนการอภิปรายและข้อสรุปที่ตีความผลลัพธ์และอภิปรายโดยนัยการเขียนวิทยานิพนธ์อาจเป็นกระบวนการที่ยาวนานและท้าทาย แต่ก็เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นโอกาสสำหรับนักศึกษาที่จะมีส่วนสำคัญในสาขาวิชาที่ตนเรียน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)