ป้ายกำกับ: มีนัยสำคัญทางสถิติ

AMOS เป็นโปรแกรมทางสถิติที่มักใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) ใน SEM แนวคิดหลักประการหนึ่งคือแนวคิดของผลกระทบทั้งหมด ทางตรง และทางอ้อม ซ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!