คลังเก็บป้ายกำกับ: วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

วิจัยเชิงปฏิบัติ กับ เชิงคุณภาพเหมือนกันไหม

การวิจัยเชิงปฏิบัติและการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยสองประเภทที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง

การวิจัยเชิงปฏิบัติเป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะหรือปรับปรุงสถานการณ์เฉพาะ มักใช้ในสาขาต่างๆ เช่น การศึกษา ธุรกิจ และงานสังคมสงเคราะห์ และโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต และการวิเคราะห์เอกสาร การวิจัยเชิงปฏิบัติมักใช้โดยผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการปรับปรุงแนวปฏิบัติของตนเองหรือแนวปฏิบัติขององค์กร

ในทางกลับกัน การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจประสบการณ์และพฤติกรรมของมนุษย์ มักใช้ในสาขาต่างๆ เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา และมานุษยวิทยา และโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต และการวิเคราะห์เอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพมักใช้เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์เฉพาะอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือเพื่อสำรวจคำถามการวิจัยเชิงลึก

แม้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติและการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของประเภทของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ แต่ก็มีเป้าหมายและจุดเน้นที่แตกต่างกัน การวิจัยเชิงปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะหรือปรับปรุงสถานการณ์เฉพาะ ในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจประสบการณ์และพฤติกรรมของมนุษย์ นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานมักใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติ ในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพมักใช้โดยนักวิจัยในวงวิชาการ

โดยสรุป การวิจัยเชิงปฏิบัติและการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยสองประเภทที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างในแง่ของประเภทของวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะหรือปรับปรุงสถานการณ์เฉพาะ ในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจประสบการณ์และพฤติกรรมของมนุษย์ ผู้ปฏิบัติงานมักใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติ ในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพมักใช้โดยนักวิจัยในวงวิชาการ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

แบบสำรวจในการวิจัยเชิงปริมาณ

การใช้แบบสำรวจในการวิจัยเชิงปริมาณ

การสำรวจเป็นวิธีการทั่วไปในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสำรวจเกี่ยวข้องกับการถามคำถามชุดต่างๆ ของผู้เข้าร่วมและรวบรวมคำตอบ การจัดการแบบสำรวจสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ หรือทางออนไลน์

ข้อดีหลักอย่างหนึ่งของการใช้แบบสำรวจในการวิจัยเชิงปริมาณคือช่วยให้นักวิจัยรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ในระยะเวลาอันสั้น แบบสำรวจยังมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดบางประการในการใช้แบบสำรวจในการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น แบบสำรวจใช้ข้อมูลการรายงานด้วยตนเอง ซึ่งอาจไม่ถูกต้องเสมอไป แบบสำรวจอาจมีอัตราการตอบกลับต่ำ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นตัวแทนของตัวอย่าง

โดยรวมแล้ว การสำรวจสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาข้อจำกัดของวิธีการนี้และดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวบรวมนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)