ป้ายกำกับ: สถิติ Independent samples t-test

การใช้ Independent samples t-test เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการสังเกตอิสระสองกลุ่ม ในบริบทของผู้วิจัยที่มีสมมติฐานว่ามีความ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!