คลังเก็บป้ายกำกับ: เคารพความเป็นส่วนตัว

งานวิจัยที่ทำ ทีมวิจัยต้องปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อไม่ให้ขัดจริยธรรม

ทีมวิจัยจะปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมเสมอเพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัย รับรองความสมบูรณ์ของงานวิจัย และรักษาความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อองค์กรวิจัย

  1. ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว: หนึ่งในหลักการทางจริยธรรมที่สำคัญที่สุดในการวิจัยคือการได้รับความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวจากผู้เข้าร่วม ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและได้รับโอกาสในการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมวิจัยเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงความเสี่ยง ผลประโยชน์ และทางเลือกในการเข้าร่วมการวิจัย และการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นไปด้วยความสมัครใจ
  2. เคารพในความเป็นส่วนตัวและความลับ: ทีมวิจัยควรเคารพความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้เข้าร่วม ซึ่งหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมควรเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยเท่านั้น ผู้เข้าร่วมควรได้รับแจ้งว่าข้อมูลของพวกเขาจะถูกรวบรวม จัดเก็บ และใช้อย่างไร และพวกเขาควรได้รับโอกาสในการเลือกไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนข้อมูลของตน
  3. การคุ้มครองสิทธิ: ทีมวิจัยควรให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และบุคคลทุพพลภาพ ทีมวิจัยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าประชากรเหล่านี้ได้รับการปกป้องจากอันตรายและเคารพสิทธิของพวกเขา
  4. การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน: ทีมวิจัยควรหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ความสัมพันธ์ทางการเงินหรือส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้สนับสนุน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการวิจัย
  5. ความโปร่งใส: ทีมวิจัยควรมีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการวิจัย การค้นพบ และข้อจำกัดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น พวกเขาควรเปิดรับคำติชมและคำวิจารณ์ที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยดำเนินไปอย่างมีวัตถุประสงค์และเป็นวิทยาศาสตร์
  6. การจัดการข้อมูลอย่างรับผิดชอบ: ทีมวิจัยควรจัดการและปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสม รวมถึงจัดเก็บและทำลายข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องความลับของผู้เข้าร่วม
  7. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ: ทีมวิจัยควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการขออนุมัติที่จำเป็นจากคณะกรรมการพิจารณาของสถาบันหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
  8. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: ทีมวิจัยควรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติทางจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง และขอคำแนะนำและคำติชมจากเพื่อนร่วมงาน คณะกรรมการพิจารณาของสถาบัน หรือผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความจำเป็น

โดยสรุป ทีมวิจัยจะปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมเสมอโดยได้รับความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว เคารพความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ ปกป้องสิทธิที่เปราะบาง หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส จัดการข้อมูลด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บริการที่ดีสำหรับลูกค้าที่จะใช้สำหรับโครงการวิจัยของพวกเขาคือบริการที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติทางจริยธรรม และช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวิจัยจะดำเนินการอย่างมีจริยธรรม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)