การสัมภาษณ์เชิงลึก

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คืออะไร

การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นวิธีการวิจัยที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนาอย่างละเอียดและครอบคลุมกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป้าหมายของการสัมภาษณ์เชิงลึกคือการทำความเข้าใจประสบการณ์ การรับรู้ ความคิด และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมในหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะ

โดยทั่วไป การสัมภาษณ์จะใช้เวลา 60 ถึง 90 นาที และผู้สัมภาษณ์ใช้คำถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันความคิดและความรู้สึกอย่างละเอียดและครอบคลุม ผู้สัมภาษณ์อาจใช้โพรบ คำถามติดตามผล หรือการเตือนเพื่อกระตุ้นคำตอบที่มีรายละเอียดมากขึ้น

การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นวิธีการวิจัยที่มีคุณค่า เนื่องจากช่วยให้เข้าใจหัวข้อหรือประเด็นอย่างละเอียดและมีรายละเอียดครบถ้วน พวกเขาให้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ การรับรู้ ความคิด และความรู้สึกของบุคคลมากกว่าสิ่งที่ได้จากวิธีการวิจัยอื่นๆ เช่น การสำรวจหรือการสังเกต

การสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถทำได้แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม โดยทั่วไปแล้วการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวจะดำเนินการด้วยตนเอง แต่ก็สามารถทำได้ทางโทรศัพท์หรือผ่านการประชุมทางวิดีโอ การสัมภาษณ์กลุ่มหรือที่เรียกว่าการสนทนากลุ่ม ดำเนินการโดยมีผู้เข้าร่วมกลุ่มเล็กๆ โดยทั่วไปประมาณ 6-10 คน ซึ่งจะรวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะ

การสัมภาษณ์เชิงลึกมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อผู้วิจัยต้องการสำรวจประสบการณ์ส่วนตัว ความคิด และความรู้สึกของผู้เข้าร่วม มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การตลาด และการวิจัยทางธุรกิจ สามารถใช้เพื่อสำรวจประเด็นต่างๆ เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติ ความเชื่อ และแรงจูงใจ

โปรดทราบว่าการสัมภาษณ์เชิงลึกต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญจากผู้สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ต้องสามารถสร้างบรรยากาศที่สบายและผ่อนคลายสำหรับผู้เข้าร่วม และต้องสามารถแนะนำการสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ให้ผู้เข้าร่วมพูดได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ผู้สัมภาษณ์ยังต้องสามารถตีความและวิเคราะห์คำตอบได้อย่างถูกต้อง โดยต้องตระหนักถึงอคติและสมมติฐานของตนเอง

การสัมภาษณ์เชิงลึกยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและใช้เวลานานเมื่อเทียบกับวิธีการวิจัยอื่นๆ พวกเขาต้องใช้เวลาพอสมควรในการดำเนินการ ถอดความ และวิเคราะห์ และกระบวนการนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ ขนาดตัวอย่างมักจะเล็กกว่าวิธีการวิจัยอื่นๆ ซึ่งอาจจำกัดความสามารถทั่วไปของผลการวิจัย

โดยสรุป การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นวิธีการวิจัยที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนาอย่างละเอียดและครอบคลุมกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป้าหมายของการสัมภาษณ์เชิงลึกคือการทำความเข้าใจประสบการณ์ การรับรู้ ความคิด และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมในหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะ เป็นวิธีการวิจัยที่มีคุณค่าเพราะช่วยให้เข้าใจหัวข้อหรือประเด็นได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่ยังต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญระดับสูงจากผู้สัมภาษณ์ด้วย และอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงและใช้เวลานาน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)