บทความปริทัศน์ คือ

บทความปริทัศน์ คืออะไร

บทความปริทัศน์เป็นบทความวิชาการประเภทหนึ่งที่สรุป ประเมิน และสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง บทความปริทัศน์ให้ภาพรวมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อ โดยเน้นให้เห็นถึงข้อตกลง ความไม่ลงรอยกัน และทิศทางใหม่สำหรับการวิจัยในอนาคต พวกเขาเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งได้ตรวจสอบและวิเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่แล้วในหัวข้อหนึ่งๆ บทความปริทัศน์ไม่ได้นำเสนอข้อมูลใหม่หรือข้อค้นพบ แต่ให้ภาพรวมของวรรณกรรมปัจจุบันแทน

บทความปริทัศน์มักประกอบด้วยบทนำ บทวิจารณ์วรรณกรรม และส่วนอภิปราย บทนำให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อ กำหนดคำสำคัญ และระบุวัตถุประสงค์ของการทบทวน การทบทวนวรรณกรรมสรุปและประเมินวรรณกรรมที่มีอยู่ในหัวข้อนี้ โดยเน้นข้อค้นพบที่สำคัญและขอบเขตของข้อตกลงและความขัดแย้ง ส่วนการอภิปรายให้ภาพรวมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อ และแนะนำทิศทางใหม่สำหรับการวิจัยในอนาคต

บทความปริทัศน์มักจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นก่อนที่จะเผยแพร่ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและคุณภาพ มีไว้สำหรับผู้ชมทางวิชาการ และโดยทั่วไปจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เอกสารประกอบการประชุม หรือหนังสือทางวิชาการ บทความปริทัศน์ถือว่าเข้าถึงได้มากกว่าบทความวิจัย เนื่องจากให้ภาพรวมของวรรณกรรมที่มีอยู่และเน้นข้อค้นพบที่สำคัญ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)