บทบาทของบทนำในการให้ภาพรวมที่ครอบคลุมและมีส่วนร่วมของปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย 

บทนำเป็นส่วนสำคัญของงานวิจัยเพราะให้ข้อมูลบริบทและข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ควรครอบคลุมและมีส่วนร่วม ดึงดูดความสนใจและความสนใจของผู้อ่านในหัวข้อที่กำลังศึกษา

ในบทนำ ผู้วิจัยควรระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่กำลังกล่าวถึงและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเฉพาะของการศึกษาอย่างชัดเจน สิ่งนี้ช่วยกำหนดขั้นตอนสำหรับส่วนที่เหลือของเอกสารและจัดเตรียมแผนงานสำหรับผู้อ่านที่จะปฏิบัติตาม บทนำควรให้ภาพรวมโดยย่อของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ โดยเน้นช่องว่างหรือพื้นที่ของความขัดแย้งที่การศึกษาในปัจจุบันมุ่งที่จะแก้ไข

นอกจากนี้ บทนำควรให้เหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการศึกษา อธิบายว่าเหตุใดปัญหาการวิจัยจึงมีความสำคัญ และการศึกษาจะนำไปสู่ความรู้ที่มีอยู่ในสาขานี้ได้อย่างไร สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการอภิปรายถึงความหมายที่เป็นไปได้หรือการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย

โดยรวมแล้ว บทนำควรกระชับและเขียนได้ดี โดยเป็นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสำหรับส่วนที่เหลือของบทความ และดึงดูดความสนใจของผู้อ่านในปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
ความแตกต่างระหว่าง Special issue กับ Supplementary Issue
ความสำคัญของการใช้โครงสร้างเชิงตรรกะและการจัดระเบียบในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่ชั...
การอธิบายการวิเคราะห์อนุกรมเวลาในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
เข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลที่ขาดหายไปในการวิจัยเชิงปริมาณ
โครงร่างวิจัย วิทยานิพนธ์ คืออะไร เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการระบุแนวโน้มและรูปแบบในงานวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับหัวข้อและอภิปรายความห...
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการออกแบบการวิจัยเชิงคุุณภาพและวิธีหลีกเลี่ยง

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!