วารสาร TCI 3

วารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพใน TCI 3 เป็นอย่างไร

วารสารที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพต่ำกว่าและได้รับการรับรองในดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดย TCI ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่วารสารต้องปฏิบัติตามจึงจะรวมอยู่ในรายการ TCI 3:

  1. Peer-review: วารสารอาจมีกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้ว แต่อาจไม่เข้มงวดเท่ากับกระบวนการที่ใช้สำหรับวารสารใน TCI 1 และ 2
  2. กองบรรณาธิการ วารสารอาจมีกองบรรณาธิการ แต่อาจไม่มีคุณสมบัติหรือประสบการณ์เท่ากับคณะกรรมการวารสารใน TCI 1 และ 2
  3. ความถี่ในการตีพิมพ์: วารสารอาจได้รับการตีพิมพ์ไม่สม่ำเสมอหรือไม่บ่อยนัก
  4. เนื้อหา: วารสารอาจเผยแพร่บทความที่ไม่ใช่งานวิจัยต้นฉบับ หรือไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  5. รูปแบบและภาษา: วารสารอาจไม่จัดพิมพ์ในรูปแบบมาตรฐาน หรือบทความอาจไม่เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  6. ผลกระทบ: วารสารอาจมีปัจจัยผลกระทบต่ำหรือดัชนีจำนวนผลงานวิจัย  ซึ่งบ่งชี้ว่าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารไม่ได้ถูกอ้างถึงอย่างกว้างขวางโดยนักวิจัยคนอื่นๆ ในสาขานี้
  7. ปัญหาด้านคุณภาพ: วารสารอาจมีปัญหาด้านคุณภาพ เช่น การแก้ไขไม่ดี ขาดการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือขาดการกำกับดูแลจากกองบรรณาธิการ

กล่าวโดยสรุป วารสารที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพต่ำกว่าและได้รับการรับรองในดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI)  อาจมีกระบวนกการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้มงวดน้อยกว่า กองบรรณาธิการที่มีคุณภาพและประสบการณ์น้อยกว่า ตีพิมพ์ไม่สม่ำเสมอหรือไม่บ่อยนัก บทความที่ไม่ใช่งานวิจัยต้นฉบับหรือที่เกี่ยวข้อง ไม่ตีพิมพ์ในรูปแบบมาตรฐานหรือลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีปัจจัยผลกระทบต่ำหรือดัชนีจำนวนผลงานวิจัย และอาจมีปัญหาด้านคุณภาพ เช่น เนื้อหาไม่สมบูรณ์ ขาดการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือขาดการกำกับดูแลจาก กองบรรณาธิการ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)