วิธีใช้โปรแกรม AMOS 

วิธีใช้โปรแกรม AMOS 

การใช้ IBM SPSS AMOS (การวิเคราะห์โครงสร้างโมเมนต์) เพื่อวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) เป็นกระบวนการหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ:

 1. สร้างโมเดล SEM:
  • ใน AMOS ให้สร้างตัวแปรแฝงและระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้นโดยใช้เส้นทาง คุณยังสามารถระบุรูปแบบการวัดสำหรับตัวแปรที่สังเกตได้
  • คุณสามารถใช้อินเทอร์เฟซแบบกราฟิกเพื่อสร้างแบบจำลอง โดยใช้คุณลักษณะการลากและวางเพื่อเพิ่มตัวแปร ระบุความสัมพันธ์ และกำหนดแบบจำลองการวัด
  • คุณยังสามารถใช้ SEM Builder เพื่อสร้างแบบจำลองด้วยวิธีอัตโนมัติ
 2. การประมาณแบบจำลอง:
  • เมื่อระบุโมเดลแล้ว คุณสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโดยใช้การประมาณความเป็นไปได้สูงสุด
  • คุณยังสามารถใช้วิธีการประมาณค่าอื่นๆ เช่น การประมาณค่าแบบเบย์และกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก
 3. การประเมินความพอดีของโมเดล:
  • คุณสามารถเรียกใช้ดัชนีความพอดีของโมเดลเพื่อประเมินความพอดีของโมเดลกับข้อมูล
  • AMOS มีตัวเลือกมากมายในการประเมินความพอดีของโมเดล เช่น การทดสอบไคสแควร์ของโมเดล ความคลาดเคลื่อนค่าเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณ (RMSEA) ดัชนีความพอดีของความดี (GFI) และดัชนีอื่นๆ
 4. การประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง:
  • คุณสามารถใช้เอาต์พุต SEM ที่จัดทำโดย AMOS เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของโมเดล
  • คุณยังสามารถประเมินแบบจำลองการวัด สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความถูกต้อง
 5. การนำเสนอและบันทึกโมเดล:
  • เมื่อคุณพอใจกับขนาดของโมเดลแล้ว คุณสามารถบันทึกและส่งออกในรูปแบบต่างๆ เช่น Mplus, lavaan เป็นต้น
  • คุณยังสามารถนำเสนอแบบจำลองโดยการสร้างไดอะแกรมเส้นทางหรือโดยการสร้างรายงาน

โปรดทราบว่าขั้นตอนเฉพาะอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ AMOS ที่คุณใช้และรุ่น SEM เฉพาะที่คุณพยายามประเมิน แต่กระบวนการทั่วไปจะคล้ายกัน ฉันขอแนะนำให้คุณอ่านเอกสารคู่มือ IBM SPSS AMOS สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดและตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การได้รับประสบการณ์จริงโดยการทำงานผ่านชุดข้อมูลตัวอย่างหรือบทช่วยสอนจะมีประโยชน์มากในการทำความเข้าใจวิธีใช้ซอฟต์แวร์

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)