การตั้งสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย ควรตั้งอย่างไร

สมมติฐานการวิจัยคือหลักการพื้นฐานหรือความเชื่อที่เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยทั่วไปจะอ้างอิงจากการวิจัย ทฤษฎี หรือการใช้เหตุผลเชิงตรรกวิทยาก่อนหน้านี้ และช่วยในการกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

มีหลายขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อตั้งสมมติฐานการวิจัย:

  1. กำหนดคำถามการวิจัย: การระบุคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างชัดเจนสามารถช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาสมมติฐานการวิจัย
  2. ทบทวนวรรณกรรม: การอ่านและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในสาขานั้นสามารถช่วยระบุผลการวิจัยและทฤษฎีก่อนหน้านี้ที่อาจแจ้งสมมติฐานการวิจัย
  3. พิจารณาเหตุผลเชิงตรรกะ: การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและทักษะการคิดเชิงวิพากษ์สามารถช่วยในการระบุสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
  4. กำหนดขอบเขตของการศึกษา: การกำหนดขอบเขตของการศึกษาอย่างชัดเจนสามารถช่วยจำกัดสมมติฐานการวิจัยเฉพาะที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมสำหรับการศึกษา
  5. สื่อสารสมมติฐาน: การระบุสมมติฐานการวิจัยอย่างชัดเจนในส่วนการออกแบบการศึกษาหรือวิธีการของเอกสารการวิจัยสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสมมติฐานที่ชัดเจนและโปร่งใส

โดยรวมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและตั้งสมมติฐานการวิจัยในลักษณะที่สอดคล้องกับคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการศึกษา และได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยก่อนหน้านี้และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)