เจาะลึกโลกแห่งระเบียบวิธีวิจัย

วิธีการวิจัยเป็นเข็มทิศที่ชี้แนะนักวิจัยผ่านภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนของการสืบค้น บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเจาะลึกเข้าไปในโลกแห่งวิธีวิจัย ตั้งแต่การทำความเข้าใจความสำคัญของวิธีการวิจัยไปจนถึงการสำรวจประเภทต่างๆ การนำไปใช้ในสาขาต่างๆ และการพิจารณาทางจริยธรรมที่เป็นรากฐานของความพยายามในการวิจัยทุกครั้ง

ทำความเข้าใจวิธีการวิจัย

การกำหนดวิธีการวิจัย

การกำหนดวิธีการวิจัยเป็นขั้นตอนสำคัญในการวิจัย เพราะเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินการวิจัย เพื่อให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์และได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ การเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสมจะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • สาขาวิชา แต่ละสาขาวิชาจะมีระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมแตกต่างกันไป เช่น งานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์มักใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก ในขณะที่งานวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์มักใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นตัวกำหนดว่าต้องการตอบคำถามอะไร และต้องการหาคำตอบในลักษณะใด ตัวอย่างเช่น หากต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ จะใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ แต่ถ้าต้องการเข้าใจความหมายหรือความลึกซึ้งของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง จะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • ทรัพยากรที่มีอยู่ ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น งบประมาณ เวลา บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นตัวกำหนดขอบเขตและความเป็นไปได้ในการดำเนินการวิจัย

ตัวอย่างการกำหนดวิธีการวิจัย

ตัวอย่าง 1 :

สมมุติว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับระดับไขมันในเลือด ในกรณีนี้ เราจำเป็นต้องเลือกวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณที่เหมาะสม ได้แก่ การสำรวจ โดยเราอาจรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับไขมันในเลือด จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง

ตัวอย่าง 2 :

สมมุติว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาความหมายของวัฒนธรรมไทยในสายตาของคนต่างชาติ ในกรณีนี้ เราจำเป็นต้องเลือกวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากต้องการเข้าใจความหมายหรือความลึกซึ้งของปรากฏการณ์หนึ่ง วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่เหมาะสม ได้แก่ การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา โดยเราอาจเข้าไปเก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มกับกลุ่มคนต่างชาติ เพื่อศึกษาว่าพวกเขามีมุมมองต่อวัฒนธรรมไทยอย่างไร

ประเภทของระเบียบวิธีวิจัย

วิธีการวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 • การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นการวิจัยที่เน้นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นตัวเลข เพื่อนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์หรือความแตกต่างระหว่างตัวแปรต่างๆ มักใช้สถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ การทดลอง การสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจัยที่เน้นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม เพื่อนำมาตีความและอธิบายปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ มักใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เข้ามาช่วยในการตีความข้อมูล

กระบวนการวิจัย

การวิจัยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนสำคัญหลายขั้นตอน:

1. การกำหนดปัญหาการวิจัย

การกำหนดปัญหาการวิจัยเป็นขั้นตอนแรกในการวิจัย เป็นการระบุประเด็นหรือคำถามที่นักวิจัยต้องการหาคำตอบ การกำหนดปัญหาการวิจัยที่ดีควรมีมีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ และมีความสำคัญและมีคุณค่า

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนสำคัญในการวิจัย เป็นการรวบรวมความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยต่อไป การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ได่แก่ เนื้อหาของเอกสารและงานวิจัย วิธีการวิจัยที่ใช้ และผลการวิจัย

3. การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นขั้นตอนที่นักวิจัยกำหนดแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยต่อไป กรอบแนวคิดในการวิจัยที่ดีควรมีลักษณะครอบคลุมประเด็นหรือคำถามที่นักวิจัยต้องการหาคำตอบ สอดคล้องกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

4. การกำหนดสมมติฐานการวิจัย

การกำหนดสมมติฐานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่นักวิจัยตั้งสมมติฐานหรือข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ สมมติฐานการวิจัยที่ดี ควรมีลักษณะเป็นคำตอบเบื้องต้นสำหรับคำถามการวิจัย มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และสามารถทดสอบได้

5. การออกแบบการวิจัย

การออกแบบการวิจัยเป็นขั้นตอนที่นักวิจัยกำหนดแนวทางในการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด การออกแบบการวิจัยประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ รูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่นักวิจัยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยตามแนวทางที่กำหนดไว้ในการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสำรวจ และการทดลอง

7. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่นักวิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลอาจใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงสถิติ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

8. การสรุปผลและอภิปรายผล

การสรุปผลและอภิปรายผลเป็นขั้นตอนที่นักวิจัยสรุปผลการวิจัยและอภิปรายถึงความหมายและนัยสำคัญของผลการวิจัย การสรุปผลและอภิปรายผล ควรพิจารณาประเด็นสรุปผลการวิจัย โดยครอบคลุมประเด็นหรือคำถามการวิจัย อภิปรายถึงความหมายและนัยสำคัญของผลการวิจัย เปรียบเทียบผลการวิจัยกับผลการวิจัยของผู้อื่น และเสนอแนะแนวทางการวิจัยในอนาคต

9. การเขียนรายงานการวิจัย

การเขียนรายงานการวิจัยเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการวิจัย เป็นการนำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบและครบถ้วน รายงานการวิจัยที่ดี ควรมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นหรือคำถามการวิจัย การเขียนอย่างกระชับ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลอ้างอิง

การเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสม

การเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยและประเภทของข้อมูลที่ต้องการ ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาถึงจุดแข็งและข้อจำกัดของแต่ละวิธี

ระเบียบวิธีวิจัยในสาขาต่างๆ

วิธีการวิจัยค้นหาการใช้งานในสาขาต่างๆ:

สาขาวิทยาศาสตร์

ในสาขาวิทยาศาสตร์ การวิจัยมักจะใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก ตัวอย่างระเบียบวิธีวิจัยที่พบบ่อยในสาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่

 • การทดลอง (Experiment) เป็นการวิจัยที่ควบคุมตัวแปรต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
 • การสำรวจ (Survey) เป็นการวิจัยที่รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ เพื่อศึกษาลักษณะหรือพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (Statistical analysis) เป็นการวิจัยที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อหาความสัมพันธ์หรือความแตกต่างระหว่างตัวแปรต่างๆ

ตัวอย่างงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น

 • งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สารเคมีกับการเกิดมะเร็ง
 • งานวิจัยที่ศึกษาประสิทธิภาพของยารักษาโรค
 • งานวิจัยที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สาขาสังคมศาสตร์

ในสาขาสังคมศาสตร์ การวิจัยมักใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวอย่างระเบียบวิธีวิจัยที่พบบ่อยในสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่

 • การวิจัยเชิงปริมาณ เช่น การสำรวจ การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography) การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ตัวอย่างงานวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ เช่น

 • งานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
 • งานวิจัยที่ศึกษาปัญหาสังคม เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด
 • งานวิจัยที่ศึกษาวัฒนธรรมและสังคม เช่น การศึกษาความเชื่อและค่านิยมของกลุ่มชน

สาขามนุษยศาสตร์

ในสาขามนุษยศาสตร์ การวิจัยมักใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ตัวอย่างระเบียบวิธีวิจัยที่พบบ่อยในสาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่

 • การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography) เป็นการวิจัยที่ศึกษาวัฒนธรรมและสังคมของกลุ่มชน
 • การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research) เป็นการวิจัยที่ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสังคม
 • การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เป็นการวิจัยที่วิเคราะห์เนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสาร ภาพยนตร์

ตัวอย่างงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์ เช่น

 • งานวิจัยที่ศึกษาวัฒนธรรมไทย
 • งานวิจัยที่ศึกษาประวัติศาสตร์จีน
 • งานวิจัยที่ศึกษาวรรณกรรมไทย

ข้อพิจารณาทางจริยธรรมในการวิจัย

การวิจัยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งรวมถึง:

 • ความยินยอม นักวิจัยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วม เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจวัตถุประสงค์และความเสี่ยงของการศึกษา
 • ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การปกป้องความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
 • ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ การรักษาความซื่อสัตย์ทางวิชาการโดยการอ้างอิงแหล่งที่มาและการหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบถือเป็นการพิจารณาด้านจริยธรรมขั้นพื้นฐาน

ข้อจำกัดในระเบียบวิธีวิจัย

นักวิจัยเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในกระบวนการวิจัย เช่น:

 • ปัญหาการสุ่มตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากต้องเป็นตัวแทนของประชากรที่อยู่ระหว่างการสอบสวน
 • อคติและความถูกต้อง นักวิจัยจะต้องระมัดระวังต่ออคติที่อาจบิดเบือนผลลัพธ์ รวมถึงรับประกันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการค้นพบของพวกเขา
 • การจัดการข้อมูล การจัดการและการจัดการข้อมูลปริมาณมากอาจมีล้นหลาม และนักวิจัยจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

บทสรุป

วิธีการวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของการสืบค้น โดยชี้แนะนักวิจัยผ่านความซับซ้อนของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการทำความเข้าใจความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ การเลือกวิธีการที่ถูกต้อง และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม นักวิจัยจึงสามารถสำรวจขอบเขตใหม่ๆ ตอบคำถามเร่งด่วน และมีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้

Related posts:

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการวิเคราะห์ปัจจัยในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
การทำวิจัยปริญญาตรีกับการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท แตกต่างกันอย่างไร
เคล็ดลับที่จะทำให้คุณเป็นกูรูในการใช้ SPSS วิเคราะห์ข้อมูล
ความสำคัญของการใช้การอภิปรายเพื่อเชื่อมโยงผลการวิจัยกับคำถามหรือปัญหาการวิจัย
บทบาทของบทผลลัพธ์ในการนำเสนอผลการศึกษาในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุมและอภิปรายโดยนัยของผลการวิจัย 
10 เคล็ดลับอันทรงพลังที่จะช่วยให้คุณทำการวิจัยเปรียบเทียบได้ดีขึ้น
การใช้แบบสำรวจและแบบสอบถามในการวิจัย
บทบาทของวิทยานิพนธ์ในการสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ที่มีอยู่ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษา