ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

บทบาทของระเบียบวิธีวิจัยในการอธิบายการทดสอบสถิติในการวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อหาปริมาณปัญหาและวิเคราะห์ทางสถิติ วิธีนี้ใช้ในสาขาต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด และจิตวิทยา เป็นต้น กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดคำถามการวิจัย การเลือกตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย อย่างไรก็ตาม กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับการทดสอบทางสถิติ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่นักวิจัยต้องทำความเข้าใจและอธิบายผลการวิเคราะห์ ในบทความนี้ เราจะสำรวจบทบาทของระเบียบวิธีวิจัยในการอธิบายการทดสอบทางสถิติในการวิจัยเชิงปริมาณ

ระเบียบวิธีวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามการวิจัย กระบวนการนี้ประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การระบุคำถามการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย การเลือกตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเป็นส่วนสำคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากเป็นกรอบสำหรับการดำเนินการวิจัยที่รับประกันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์

การออกแบบการวิจัย

การออกแบบการวิจัย หมายถึง แผนภาพรวมสำหรับการดำเนินการวิจัย ซึ่งรวมถึงประเภทของการวิจัย คำถามการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการรวบรวมข้อมูล ควรเลือกแบบการวิจัยอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่างานวิจัยนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้ การออกแบบการวิจัยมีหลายประเภท ได้แก่ การวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง สหสัมพันธ์ และการวิจัยเชิงสำรวจ

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

ตัวอย่างเป็นส่วนย่อยของประชากรที่ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด วิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นกระบวนการเลือกตัวอย่างจากประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่างมีสองประเภท: การสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่างที่ไม่น่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างตามความน่าจะเป็นเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกทุกคนในประชากรมีโอกาสได้รับเลือกเท่าๆ กัน การสุ่มตัวอย่างแบบไม่น่าจะเป็นเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับประกันว่าสมาชิกทุกคนในประชากรจะมีโอกาสได้รับเลือกเท่าๆ กัน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล คือ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูลมีหลายวิธี ได้แก่ การสำรวจ การทดลอง การสังเกต และการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ควรเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวบรวมนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้

การทดสอบทางสถิติ

การทดสอบทางสถิติเป็นกระบวนการของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์มีนัยสำคัญหรือไม่ ในการวิจัยเชิงปริมาณ การทดสอบทางสถิติเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้นักวิจัยต้องเข้าใจและอธิบายผลการวิเคราะห์ การทดสอบทางสถิติเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน รวมถึงการเลือกการทดสอบทางสถิติ การคำนวณสถิติการทดสอบ การกำหนดค่าวิกฤต และการตัดสินใจ

บทสรุป

โดยสรุป ระเบียบวิธีวิจัยเป็นส่วนสำคัญของการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งเป็นกรอบสำหรับการดำเนินการวิจัยที่รับประกันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดคำถามการวิจัย การเลือกตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย การทดสอบทางสถิติเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งนักวิจัยจำเป็นต้องเข้าใจและอธิบายผลการวิเคราะห์ ดังนั้น การทำความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักวิจัยในการทำวิจัยเชิงปริมาณที่มีคุณภาพสูงซึ่งให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)