บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ

3 เทคนิค สร้างแบบสอบถามให้เสร็จภายใน 1 วัน

การสร้างแบบสอบถามเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้วิจัยหลายๆ คน เพราะจะต้องสังเคราะห์มาจากตัวแปรที่ท่านกำลังทำการศึกษา นำมาจากแนวคิด ทฤษฎี หรือนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องและจะต้องเป็นข้อคำถามที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งบางครั้งจะต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการสร้างแบบสอบถาม 

บทความเรามี 3 เทคนิคในการสร้างแบบสอบถามให้เสร็จภายใน 1 วัน มาแนะนำ

ประยุกต์มาจากงานวิจัยอื่นที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกัน

ในงานวิจัยจะมีแนวคิดและตัวแปรที่ต้องการทำการศึกษาค้นคว้ากำหนดไว้อยู่แล้ว ซึ่งมักจะเป็นแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเชิงปริมาณ หากท่านสามารถค้นหางานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกันกับตัวแปรที่ท่านได้ทำการศึกษาไว้ได้

บริการรับทำวิจัย, รับทำวิจัย, การทำงานวิจัย, งานวิจัย, ข้อมูลงานวิจัย, จ้างทำวิจัย 5 บท, รับทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา, บริการรับทำวิจัย.com, งานวิจัย คุณภาพ, ทำงานวิจัย, ทำงานวิจัย, เคล็ดลับการทำงานวิจัย, บริการงานวิจัย, บริการรับทำวิจัย, รับทำวิจัย ราคา, รับทำวิจัย, การทำงานวิจัย, งานวิจัย, บริการงานวิทยานิพนธ์, บริการรับทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา, รับทำวิทยานิพนธ์, การทำงานวิทยานิพนธ์, งานวิทยานิพนธ์, บริการงานดุษฎีนิพนธ์, บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์, รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา, รับทำดุษฎีนิพนธ์, การทำงานดุษฎีนิพนธ์, งานดุษฎีนิพนธ์, เทคนิคทำงานวิจัย, ปัญหางานวิจัย, ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย, กำหนดปัญหางานวิจัย, การเลือกหัวข้องานวิจัย, การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท, วิทยานิพนธ์ป. โท, การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย, วัตถุประสงค์การวิจัย, หัวข้องานวิทยานิพนธ์, หัวข้องานวิจัย, หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์, หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว, วิจัยหัวข้อ, งานวิจัยปริญญาตรี, งานวิจัยปริญญาโท, การทำ IS, การทำสารนิพนธ์, ทักษะการทำงานวิจัย, ทักษะพื้นฐานงานวิจัย,

ท่านก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของท่านเพื่อให้สามารถสร้างแบบสอบถามเพื่องานวิจัยของท่านได้ง่ายขึ้น และหากตัวแปรของงานวิจัยที่นำมาประยุกต์ใช้นั้นมีความทันสมัย และสามารถนำมาดัดแปลงคำถามได้ง่าย ท่านก็จะใช้เวลาในการสร้างแบบสอบถามของท่านเองน้อยลงไปอีก 

ดังนั้นหากท่านต้องการประหยัดเวลา ท่านต้องศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสอดคล้องกับตัวแปรที่ท่านกำลังทำการศึกษา นำมาประยุกต์ใช้กับการสร้างแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยของท่าน จะทำให้ท่านสามารถสร้างแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยของท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สร้างแบบสอบถามจากนิยามศัพท์เฉพาะ

การทำงานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณจะต้องมีการสร้างนิยามศัพท์เฉพาะ และหลายท่านไม่ทราบว่าสามารถสร้างแบบสอบถามจากนิยามศัพท์เฉพาะได้ ซึ่งนิยามศัพท์ในแต่ละด้าน แต่ละตัวแปรนั้น สามารถนำมาสร้างเป็นข้อคำถามที่ใช้ในการวิจัยได้ ท่านสามารถกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะได้ ท่านก็จะสามารถนำมาปรับให้เป็นข้อคำถามสำหรับการวิจัยได้

หากผู้วิจัยนั้นไม่ทราบว่าสามารถนำนิยามศัพท์เฉพาะมาสร้างเป็นข้อคำถามได้ นักวิจัยเหล่านั้นอาจสร้างข้อคำถามที่ผิดประเด็น เพราะไม่สามารถจำกัดได้ว่าควรสร้างข้อคำถามต่างๆ มาจากจุดไหน 

ดังนั้นหากท่านใช้นิยามศัพท์เฉพาะในแต่ละด้านมาสร้างเป็นข้อคำถามในการวิจัยได้ ท่านก็จะใช้เวลาในการสร้างแบบสอบถามน้อยลงไปได้มาก

สร้างแบบสอบถามจากแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

หลายครั้งที่แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นสามารถให้ความหมาย ให้ความสำคัญ หรือสามารถเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการวิจัยได้เป็นอยางดี และชัดเจนมากเพียงพอ

หากท่านศึกษา ค้นคว้าแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของท่าน และมีการสรุปความหมายของแต่ละแนวคิดและทฤษฎีเหล่านั้นไว้ด้วยสำนวนของท่านเองได้ ท่านก็จะสามารถสร้างข้อคำถามในการวิจัยของท่านได้จากสิ่งที่ท่านสรุปไว้ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนั่นจะทำให้ท่านใช้เวลาในการสร้างแบบทดสอบน้อยลงไปได้เป็นอย่างมาก 

เทคนิคทั้ง 3 นั้น แต่ละเทคนิคสามารถทำให้ท่านลดเวลาในการสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยของท่านได้ และจะยิ่งเป็นการดีหากท่านสามารถใช้หลายเทคนิคดังกล่าวประกอบกันเพื่อสร้างเป็นข้อคำถามสำหรับงานวิจัย

ซึ่งนั่นหมายถึงท่านจะใช้เวลาในการสร้างแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยของท่านน้อยลงไปอีกเป็นเท่าตัว

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *