แผนการสอนทำอย่างไร

คู่มือแผนการสอนทำอย่างไร ประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้าง พร้อมลิ้งตัวอย่างงานวิจัยในประเทศไทย

การวางแผนบทเรียนเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสอน เนื่องจากช่วยให้ครูจัดระบบความคิดและสื่อการสอน และช่วยให้มั่นใจว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพและดึงดูดใจนักเรียน คู่มือแผนการสอนเป็นเอกสารที่สรุปกระบวนการสร้างแผนการสอน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ควรรวมไว้

ต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบหลักบางประการของแผนการสอน:

  1. วัตถุประสงค์: ควรระบุวัตถุประสงค์ของบทเรียนให้ชัดเจน และควรสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร วัตถุประสงค์ควรมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และบรรลุผลได้
  2. สื่อการสอน: สื่อการสอนที่จำเป็นสำหรับบทเรียนควรอยู่ในรายการ รวมถึงเอกสารประกอบคำบรรยาย ใบงาน หรือสื่อโสตทัศนูปกรณ์
  3. ขั้นตอนการดำเนินการ: ควรระบุขั้นตอนสำหรับบทเรียน รวมทั้งบทนำ กิจกรรมหลัก และบทสรุป
  4. การประเมิน: ควรรวมวิธีการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น แบบทดสอบ แบบทดสอบ หรืองานกลุ่ม
  5. ความแตกต่าง: แผนควรรวมกลยุทธ์สำหรับความแตกต่างของการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคน รวมถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือผู้เรียนภาษาอังกฤษ
  6. การสะท้อนคิด: แผนควรมีพื้นที่ให้ครูได้ทบทวนบทเรียน รวมถึงสิ่งที่ได้ผลดีและสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ในครั้งต่อไป

โปรดทราบว่ารูปแบบแผนการสอนอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค เช่น ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีรูปแบบแผนการสอนของตนเอง ขอแนะนำให้ตรวจสอบกับหน่วยงานด้านการศึกษาในท้องถิ่นเสมอสำหรับรูปแบบและข้อกำหนดเฉพาะ

ตัวอย่าง รูปแบบแผนการสอนที่ใช้ในประเทศไทยสามารถดูได้จากเว็บไซต์ สพฐ. โดยสามารถเข้าได้ตามลิงค์นี้: https://www.obec.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9283

โดยสรุปแล้ว แผนการสอนคือเอกสารที่สรุปกระบวนการสร้างบทเรียน และให้คำแนะนำว่าควรรวมองค์ประกอบใดบ้าง ส่วนประกอบเหล่านี้รวมถึงวัตถุประสงค์ วัสดุ กระบวนการ การประเมิน ความแตกต่าง และการสะท้อนกลับ โปรดทราบว่ารูปแบบแผนการสอนอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค ดังนั้นขอแนะนำให้ตรวจสอบรูปแบบและข้อกำหนดเฉพาะกับหน่วยงานด้านการศึกษาในท้องถิ่น ตัวอย่างรูปแบบแผนการสอนที่ใช้ในประเทศไทยสามารถดูได้จากเว็บไซต์ สพฐ.

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)