18 สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของการวิจัย

18 สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของการวิจัย ดังนี้

1. ส่วนประกอบของการวิจัยคือส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นการศึกษาวิจัย

2. องค์ประกอบหลักของการศึกษาวิจัยโดยทั่วไปคือ บทนำ การทบทวนวรรณกรรม วิธีการ ผลลัพธ์ และการอภิปราย

3. บทนำควรให้ภาพรวมของคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่กำลังศึกษาและให้บริบทสำหรับการศึกษา

4. การทบทวนวรรณกรรมควรให้ภาพรวมของงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อนี้ และระบุช่องว่างหรือพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม

5. ระเบียบวิธีวิจัยควรอธิบายการออกแบบการวิจัยและวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

6. ส่วนผลลัพธ์ควรนำเสนอผลการวิจัยในลักษณะที่เป็นระเบียบและชัดเจน

7. การอภิปรายควรตีความผลลัพธ์และวางไว้ในบริบทของวรรณกรรมที่มีอยู่ในหัวข้อ

8. งานวิจัยบางชิ้นอาจมีส่วนประกอบอื่นๆ เช่น บทสรุป คำแนะนำ หรือภาคผนวก

9. ส่วนประกอบของการวิจัยควรจัดโครงสร้างและจัดระเบียบอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าการศึกษามีเหตุผลและเข้าใจง่าย

10. ส่วนประกอบของการวิจัยควรเขียนให้ชัดเจนและรัดกุม โดยใช้ภาษาและน้ำเสียงที่เหมาะสม

11. ส่วนประกอบของการวิจัยควรได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานที่หนักแน่นและควรอยู่บนพื้นฐานของวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง

12. ส่วนประกอบของการวิจัยควรได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดและเขียนไว้อย่างชัดเจน

13. ส่วนประกอบของการวิจัยควรได้รับการอ้างอิงอย่างเหมาะสม โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงที่เหมาะสม

14. ส่วนประกอบของการวิจัยควรจัดรูปแบบอย่างระมัดระวัง โดยใช้หลักเกณฑ์ที่วารสารหรือผู้จัดพิมพ์กำหนด

15. ส่วนประกอบของการวิจัยควรได้รับการทบทวนและแก้ไขอย่างรอบคอบโดยอิงตามคำติชมจากผู้ตรวจสอบและบรรณาธิการ

16. ส่วนประกอบของการศึกษาวิจัยควรเตรียมอย่างรอบคอบสำหรับการตีพิมพ์ รวมทั้งการเตรียมตัวเลข ตาราง หรือสื่อภาพอื่นๆ ที่จำเป็น

17. ส่วนประกอบของการศึกษาวิจัยควรได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรอบคอบสำหรับการส่งขั้นสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพสูง

18. ส่วนประกอบของการวิจัยควรได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรอบคอบเพื่อตีพิมพ์ขั้นสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบเหล่านั้นมีคุณภาพสูงและตรงตามมาตรฐานของวารสารหรือผู้จัดพิมพ์

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)