การตีความผล t test dependent

การวิเคราะห์ทางสถิติเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และในบรรดาเครื่องมือมากมายที่มีอยู่ การทดสอบ t test dependent มีความโดดเด่นในเรื่องความสามารถในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มสองกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกการตีความผล t test dependent ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุมสำหรับนักวิจัยและนักสถิติ

การทดสอบ t แบบพึ่งพากัน (Dependent t-test) เป็นเทคนิคการทดสอบสมมติฐานที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระจากกัน มักใช้ในการวิจัยเชิงทดลองที่ต้องการเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนทดลองกับหลังทดลอง หรือเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้จากการจับคู่

การตีความผล t test dependent

สามารถทำได้โดยพิจารณาจากค่าสถิติ t และค่าระดับความเชื่อมั่น (p-value)

 • ค่าสถิติ t เป็นตัวบ่งชี้ความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มตัวอย่าง โดยทั่วไปค่าสถิติ t ที่สูงกว่า 1.96 จะถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 • ค่าระดับความเชื่อมั่น (p-value) เป็นตัวบ่งชี้ความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบหากสมมติฐานว่างเป็นจริง โดยทั่วไปค่า p-value ที่น้อยกว่า 0.05 จะถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตัวอย่างการตีความผล t test dependent

 • สมมติว่า นักวิจัยต้องการทดสอบประสิทธิภาพของยาใหม่สำหรับการรักษาโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากลุ่มหนึ่งได้รับการรักษาด้วยยาใหม่เป็นเวลา 6 เดือน ส่วนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอีกกลุ่มหนึ่งได้รับการรักษาด้วยยาหลอก จากนั้นนักวิจัยวัดผลคะแนนภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั้งสองกลุ่มหลังจบการรักษา

จากผลการทดสอบ t test dependent พบว่าค่าสถิติ t เท่ากับ 4.0 และค่า p-value เท่ากับ 0.0001 แสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

จากผลการทดสอบนี้ นักวิจัยสามารถสรุปได้ว่ายาใหม่มีประสิทธิภาพในการลดภาวะซึมเศร้า โดยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาด้วยยาใหม่มีคะแนนภาวะซึมเศร้าต่ำกว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาด้วยยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 • สมมติว่านักวิจัยต้องการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานใหม่ พนักงานกลุ่มหนึ่งได้รับการฝึกอบรมโดยใช้โปรแกรมฝึกอบรมใหม่ ส่วนพนักงานอีกกลุ่มหนึ่งได้รับการฝึกอบรมโดยใช้โปรแกรมฝึกอบรมแบบดั้งเดิม จากนั้นนักวิจัยวัดผลคะแนนทักษะการทำงานของพนักงานทั้งสองกลุ่มหลังจบการฝึกอบรม

จากผลการทดสอบ t test dependent พบว่าค่าสถิติ t เท่ากับ 2.2 และค่า p-value เท่ากับ 0.03 แสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

จากผลการทดสอบนี้ นักวิจัยสามารถสรุปได้ว่าโปรแกรมฝึกอบรมใหม่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงทักษะการทำงานของพนักงาน โดยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมโดยใช้โปรแกรมฝึกอบรมใหม่มีคะแนนทักษะการทำงานสูงกว่าพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมโดยใช้โปรแกรมฝึกอบรมแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สามารถสรุปได้ดังนี้

 • หากค่าสถิติ t สูงกว่าค่าสถิติวิกฤติ และค่า p-value น้อยกว่าระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด แสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบมีนัยสำคัญทางสถิติ
 • หากค่าสถิติ t ต่ำกว่าค่าสถิติวิกฤติ และค่า p-value มากกว่าระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด แสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

นักวิจัยต้องพิจารณาผลการทดสอบร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังในการตีความผล t test dependent

การตีความผล t test dependent นั้นต้องคำนึงถึงข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

 • ข้อมูลต้องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระจากกัน โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มต้องจับคู่กันได้อย่างเหมาะสม

หากข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างที่อิสระจากกัน อาจต้องใช้เทคนิคการทดสอบอื่นแทนการทดสอบ t test dependent เช่น การทดสอบ t test แบบอิสระ (Independent t-test)

 • ข้อมูลต้องเป็นไปตามสมมติฐานของการแจกแจงปกติ

หากข้อมูลไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการแจกแจงปกติ อาจต้องใช้เทคนิคการทดสอบอื่นแทนการทดสอบ t test dependent เช่น การทดสอบ Wilcoxon signed-rank test

 • ค่าความแปรปรวนของข้อมูลทั้งสองกลุ่มต้องเท่ากัน

หากค่าความแปรปรวนของข้อมูลทั้งสองกลุ่มไม่เท่ากัน อาจต้องใช้เทคนิคการทดสอบอื่นแทนการทดสอบ t test dependent เช่น การทดสอบ Welch’s t-test

นอกจากนี้ นักวิจัยยังต้องพิจารณาผลการทดสอบร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง เช่น

 • ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

หากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก อาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบมีความคลาดเคลื่อนสูง

 • ระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด

หากกำหนดระดับความเชื่อมั่นไว้สูง อาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบมีนัยสำคัญทางสถิติแม้ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มตัวอย่างจะน้อย

 • ตัวแปรร่วม

หากมีตัวแปรร่วมที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรที่สนใจ อาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบคลาดเคลื่อนได้

สรุป

สรุปได้ว่า การตีความผล t test dependent ต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสถิติ T ระดับความเป็นอิสระ และระดับนัยสำคัญ สถิติ T แสดงถึงอัตราส่วนของผลต่างเฉลี่ยต่อค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ในขณะที่ระดับความอิสระจะพิจารณาความแปรปรวนในกลุ่มตัวอย่าง ระดับนัยสำคัญ ซึ่งมักแสดงด้วยค่า p เป็นตัวกำหนดความน่าจะเป็นที่จะได้ผลลัพธ์ดังกล่าวโดยบังเอิญ