กลยุทธ์การสร้างงานวิจัยตลาดที่น่าสนใจ

งานวิจัยตลาดเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจในการเข้าใจลูกค้า คู่แข่ง และตลาด ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การทำวิจัยตลาดให้ประสบความสำเร็จนั้น ธุรกิจจำเป็นต้องสร้างงานวิจัยที่น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วม และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ บทความนี้แนะนำ กลยุทธ์การสร้างงานวิจัยตลาดที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างงานวิจัยการตลาดให้น่าสนใจ

กลยุทธ์ 5 ข้อสำหรับการสร้างงานวิจัยตลาดที่น่าสนใจ ได้แก่

1. กำหนดหัวข้อที่ชัดเจนและน่าสนใจ

เลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ และมีความน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย หัวข้อที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณออกแบบคำถามได้ตรงประเด็น และดึงดูดให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วม

ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยตลาดที่ชัดเจนและน่าสนใจ

1.1 พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค:

 • หัวข้อย่อย:
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย
  • พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน Gen Z
  • กลยุทธ์การดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

1.2 การวิเคราะห์คู่แข่ง:

 • หัวข้อย่อย:
  • กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งในธุรกิจร้านอาหาร
  • เปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน ของสินค้า/บริการ ของเรา กับคู่แข่ง
  • กลยุทธ์การดึงดูดลูกค้าของคู่แข่งในธุรกิจบริการท่องเที่ยว

1.3 เทรนด์ใหม่:

 • หัวข้อย่อย:
  • เทรนด์การตลาดดิจิทัลในปี 2024
  • เทคโนโลยีใหม่ที่มีผลต่อธุรกิจค้าปลีก
  • เทรนด์การบริโภคของผู้บริโภคในยุคหลังโควิด-19

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ:

 • หัวข้อย่อย:
  • ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์/บริการใหม่
  • ทดสอบความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์/บริการใหม่
  • เปรียบเทียบความต้องการของลูกค้าในแต่ละภูมิภาค

1.5 การวัดผลประสิทธิภาพ:

 • หัวข้อย่อย:
  • วิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาด
  • วัดผลความพึงพอใจของลูกค้า
  • ประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การดึงดูดลูกค้า

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

 • หัวข้อ:
  “ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อบริการจัดส่งอาหารแบบด่วนในเขตกรุงเทพมหานคร”
 • หัวข้อ:
  “การวิเคราะห์กลยุทธ์การดึงดูดลูกค้าบนโซเชียลมีเดียของธุรกิจเครื่องสำอาง”
 • หัวข้อ:
  “เทรนด์การท่องเที่ยวในยุคหลังโควิด-19: โอกาสและอุปสรรคสำหรับธุรกิจโรงแรม”

ข้อควรพิจารณา:

 • ความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ: หัวข้อที่เลือกควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
 • ความน่าสนใจ: หัวข้อควรมีความน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
 • ความชัดเจน: หัวข้อควรมีความชัดเจน
 • ความเป็นไปได้: หัวข้อควรมีความเป็นไปได้

การกำหนดหัวข้อที่ชัดเจนและน่าสนใจ จะช่วยให้คุณออกแบบคำถามได้ตรงประเด็น และดึงดูดให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วม

2. ออกแบบคำถามอย่างชาญฉลาด

คำถามควรมีความชัดเจน สั้น กระชับ เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงคำถามที่นำไปสู่คำตอบ หรือคำถามที่ยากเกินไป

2.1 ความชัดเจน:

 • คำถามควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
 • หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะทางหรือภาษาที่คลุมเครือ
 • กำหนดประเด็นของคำถามให้ชัดเจน

2.2 ความกระชับ:

 • คำถามควรมีความสั้น กระชับ ตรงประเด็น
 • หลีกเลี่ยงคำถามที่ยาวและยุ่งยาก
 • แบ่งคำถามยาวๆ ออกเป็นคำถามสั้นๆ

2.3 ความง่าย:

 • คำถามควรมีความง่าย เข้าใจง่าย
 • หลีกเลี่ยงคำถามที่ยากเกินไป
 • ทดสอบคำถามกับกลุ่มเป้าหมายก่อนนำไปใช้จริง

2.4 หลีกเลี่ยงคำถามที่นำไปสู่คำตอบ:

 • หลีกเลี่ยงคำถามที่ชี้นำให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
 • ตั้งคำถามแบบกลางๆ
 • ให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบคำถาม

2.5 หลีกเลี่ยงคำถามที่ยากเกินไป:

 • หลีกเลี่ยงคำถามที่ยากเกินไป
 • ตั้งคำถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้
 • คำถามควรอยู่ในระดับความยากที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ตัวอย่างคำถามที่ดี:

 • หัวข้อ:
  “ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของร้านอาหาร”
 • คำถาม:
  • คุณมีความพึงพอใจกับรสชาติอาหารโดยรวมของร้านเราอย่างไร? (มาก พอใช้ น้อย)
  • พนักงานของร้านเรามีความสุภาพและให้บริการดีหรือไม่? (มาก พอใช้ น้อย)
  • คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบรรยากาศของร้านเรา? (โปร่งสบาย อึดอัด เฉยๆ)
  • คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับราคาอาหารของร้านเรา? (สมเหตุสมผล แพง ถูก)
  • คุณมีโอกาสกลับมาใช้บริการร้านเราอีกหรือไม่? (แน่นอน อาจจะ ไม่)

ข้อควรพิจารณา:

 • ประเภทของข้อมูล:
  กำหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องการก่อนออกแบบคำถาม
 • รูปแบบของคำถาม:
  เลือกใช้รูปแบบคำถามที่เหมาะสม เช่น คำถามปลายเปิด คำถามแบบเลือกตอบ
 • ความยาวของแบบสอบถาม:
  ออกแบบแบบสอบถามให้มีความยาวที่เหมาะสม ไม่ยาวจนเกินไป

การออกแบบคำถามอย่างชาญฉลาด จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นประโยชน์

3. ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย

นอกจากแบบสอบถามแล้ว ยังมีเครื่องมืออื่นๆ ที่สามารถใช้ในการวิจัยตลาด เช่น การสัมภาษณ์ กลุ่มสนทนา การวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ การใช้เครื่องมือที่หลากหลายจะช่วยให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลาย

3.1 แบบสอบถาม:

 • เป็นเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไป
 • สามารถใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก
 • มีหลายรูปแบบ เช่น แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามทางไปรษณีย์
 • ข้อดี:
  • เก็บข้อมูลได้รวดเร็ว
  • ต้นทุนต่ำ
  • วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย
 • ข้อเสีย:
  • ข้อมูลอาจไม่ลึกซึ้ง
  • ผู้ตอบแบบสอบถามอาจตอบไม่ตรงความจริง

3.2 การสัมภาษณ์:

 • ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
 • สามารถถามคำถามเพิ่มเติมจากคำตอบของผู้สัมภาษณ์
 • มีหลายรูปแบบ เช่น การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
 • ข้อดี:
  • ได้ข้อมูลเชิงลึก
  • สามารถถามคำถามเพิ่มเติมได้
  • เข้าใจบริบทของคำตอบ
 • ข้อเสีย:
  • ใช้เวลานาน
  • ต้นทุนสูง
  • เก็บข้อมูลได้จากกลุ่มเป้าหมายจำนวนน้อย

3.3 กลุ่มสนทนา:

 • ช่วยให้เข้าใจความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภค
 • สามารถสังเกตปฏิกิริยาของผู้เข้าร่วมกลุ่ม
 • มีหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มสนทนาแบบออนไลน์ กลุ่มสนทนาแบบออฟไลน์
 • ข้อดี:
  • ได้ข้อมูลเชิงลึก
  • เข้าใจความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภค
  • เหมาะกับการศึกษาหัวข้อใหม่
 • ข้อเสีย:
  • ควบคุมกลุ่มสนทนาได้ยาก
  • ใช้เวลานาน
  • เก็บข้อมูลได้จากกลุ่มเป้าหมายจำนวนน้อย

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์:

 • ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
 • มีหลายเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ เช่น Google Analytics, Facebook Insights
 • ข้อดี:
  • เก็บข้อมูลได้รวดเร็ว
  • ต้นทุนต่ำ
  • วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย
 • ข้อเสีย:
  • ข้อมูลอาจไม่ลึกซึ้ง
  • ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง

3.5 เครื่องมืออื่นๆ:

 • การทดสอบการใช้งาน
 • การวิเคราะห์คู่แข่ง
 • การวิเคราะห์ SWOT

การใช้เครื่องมือที่หลากหลาย จะช่วยให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลาย

ตัวอย่างการใช้เครื่องมือวิจัยตลาด:

 • หัวข้อ:
  “ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อบริการจัดส่งอาหารแบบด่วนในเขตกรุงเทพมหานคร”
 • เครื่องมือ:
  • แบบสอบถามออนไลน์
  • การสัมภาษณ์
  • การวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์

การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับ:

 • ประเภทของข้อมูล
 • งบประมาณ
 • ระยะเวลา
 • กลุ่มเป้าหมาย

4. นำเสนอผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

นำเสนอผลลัพธ์งานวิจัยของคุณในรูปแบบที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ อาจจะใช้กราฟิก แผนภูมิ หรือภาพประกอบ

4.1 เข้าใจง่าย:

 • นำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
 • หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะทางหรือภาษาที่คลุมเครือ
 • อธิบายผลลัพธ์อย่างชัดเจน

4.2 น่าสนใจ:

 • นำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบที่น่าสนใจ
 • ใช้กราฟิก แผนภูมิ หรือภาพประกอบ
 • เล่าเรื่องราวจากข้อมูล

4.3 เน้นประเด็นสำคัญ:

 • เน้นประเด็นสำคัญของผลลัพธ์
 • หลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลที่ไม่จำเป็น
 • สรุปผลลัพธ์อย่างชัดเจน

4.4 นำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม:

 • เลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม เช่น รายงาน การนำเสนอแบบ PowerPoint อินโฟกราฟิก
 • พิจารณากลุ่มเป้าหมาย

4.5 ตอบคำถาม:

 • เตรียมพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับผลลัพธ์
 • อธิบายผลลัพธ์อย่างชัดเจน
 • ยอมรับข้อจำกัดของงานวิจัย

ตัวอย่างการนำเสนอผลลัพธ์:

 • หัวข้อ:
  “ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของร้านอาหาร”
 • รูปแบบการนำเสนอ:
  รายงานพร้อมกราฟิก แผนภูมิ และภาพประกอบ
 • เนื้อหา:
  • บทสรุปผลลัพธ์
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • ข้อเสนอแนะ

การนำเสนอผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจผลลัพธ์งานวิจัยของคุณ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอ:

 • Microsoft PowerPoint
 • Google Slides
 • Canva
 • Infogram

ข้อควรพิจารณา:

 • กลุ่มเป้าหมาย
 • วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
 • ระยะเวลา

5. นำผลลัพธ์ไปใช้

สิ่งสำคัญที่สุด ของการวิจัยตลาด คือ การนำผลลัพธ์ไปใช้จริงเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ

วิธีการนำผลลัพธ์ไปใช้:

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ:
  ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด:
  กำหนดกลุ่มเป้าหมาย วางตำแหน่งสินค้า/บริการ ออกแบบกลยุทธ์การสื่อสาร
 • พัฒนากลยุทธ์การขาย:
  ออกแบบกลยุทธ์การขายที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 • พัฒนากลยุทธ์การบริการลูกค้า:
  ปรับปรุงบริการลูกค้าให้ตรงกับความต้องการ
 • ตัดสินใจทางธุรกิจ:
  ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ

ตัวอย่างการนำผลลัพธ์ไปใช้:

 • หัวข้อ:
  “ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อบริการจัดส่งอาหารแบบด่วนในเขตกรุงเทพมหานคร”
 • ผลลัพธ์:
  ลูกค้าต้องการบริการจัดส่งอาหารที่รวดเร็ว ราคาไม่แพง และมีอาหารหลากหลาย
 • การนำผลลัพธ์ไปใช้:
  พัฒนาแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารที่รวดเร็ว เพิ่มเมนูอาหารให้หลากหลาย และเสนอโปรโมชั่นราคาพิเศษ

การนำผลลัพธ์งานวิจัยไปใช้จริง จะช่วยให้ธุรกิจของคุณ:

 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

คำแนะนำ:

 • แบ่งปันผลลัพธ์งานวิจัยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • กำหนดแผนการดำเนินงาน
 • ติดตามผลลัพธ์

การวิจัยตลาดที่ดี จะช่วยให้ธุรกิจของคุณ:

 • ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างงานวิจัยตลาดที่น่าสนใจ

 • การวิจัยตลาดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค:
  วิจัยนี้สามารถทำได้โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ สัมภาษณ์ หรือกลุ่มสนทนา ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถช่วยธุรกิจเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
 • การวิจัยตลาดเกี่ยวกับคู่แข่ง:
  วิจัยนี้สามารถทำได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ รีวิวของลูกค้า ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถช่วยธุรกิจเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ของคู่แข่ง และพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง
 • การวิจัยตลาดเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่:
  วิจัยนี้สามารถทำได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถช่วยธุรกิจติดตามเทรนด์ใหม่ในตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

สรุป

งานวิจัยตลาดเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจในการประสบความสำเร็จ การสร้างงานวิจัยที่น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วม และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า