คลังเก็บป้ายกำกับ: การขายของออนไลน์

ตัวอย่างวรรณกรรมการขายของออนไลน์

ตัวอย่างวรรณกรรม หรือทฤษฎีที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การขายของออนไลน์ให้ได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น

มีทฤษฎีและตัวอย่างวรรณกรรมมากมายที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มยอดขายออนไลน์:

  1. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) เสนอว่าพฤติกรรมของบุคคลได้รับอิทธิพลจากทัศนคติ บรรทัดฐานส่วนตัว และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม ในบริบทของการขายของออนไลน์ ทฤษฎีนี้เสนอว่าความเต็มใจที่จะซื้อทางออนไลน์ของบุคคลนั้นได้รับอิทธิพลจากทัศนคติที่มีต่อการซื้อของทางออนไลน์ บรรทัดฐานทางสังคมของคนรอบข้าง และการรับรู้ความสามารถในการซื้อทางออนไลน์
  2. ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรมเสนอว่าการยอมรับผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดใหม่ ๆ แพร่กระจายผ่านประชากรในช่วงเวลาหนึ่ง ทฤษฎีนี้สามารถนำไปใช้กับการยอมรับการช้อปปิ้งออนไลน์ เนื่องจากมันชี้ให้เห็นว่าเมื่อมีผู้คนจำนวนมากขึ้นยอมรับการช้อปปิ้งออนไลน์ ผู้คนจำนวนมากก็จะยังคงทำเช่นนั้นต่อไป
  3. แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) แสดงให้เห็นว่าการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ของบุคคลนั้นได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์และความสะดวกในการใช้งาน ในบริบทของการขายออนไลน์ ทฤษฎีนี้เสนอว่าความเต็มใจที่จะซื้อทางออนไลน์ของบุคคลนั้นได้รับอิทธิพลจากการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการซื้อของออนไลน์และความง่ายในการใช้งานของแพลตฟอร์มการซื้อของออนไลน์
  4. ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (SDT) แนะนำว่าผู้คนมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณค่าและความรู้สึกของตนเอง ในบริบทของการขายออนไลน์ ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนจะเต็มใจที่จะซื้อทางออนไลน์มากขึ้นหากสอดคล้องกับค่านิยมและความรู้สึกของตนเอง
  5. หลักการโน้มน้าวใจของ Cialdini โดยเฉพาะหลักการของการพิสูจน์ทางสังคม ระบุว่าผู้คนมักจะมองหาผู้อื่นเมื่อพวกเขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการประพฤติตน ในบริบทของการขายของออนไลน์ ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนมีแนวโน้มที่จะซื้อของออนไลน์หากเห็นคนอื่นทำแบบนั้น
  6. หนังสือ “อิทธิพล: จิตวิทยาของการโน้มน้าวใจ” โดย Robert Cialdini อธิบายหลักการของการโน้มน้าวใจ 6 ประการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ความขาดแคลน อำนาจ ความสม่ำเสมอ ความชอบ และหลักฐานทางสังคม หลักการทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้กับการขายออนไลน์ได้ เช่น การใช้ความขาดแคลนเพื่อสร้างความรู้สึกเร่งด่วนและความสม่ำเสมอเพื่อสร้างความไว้วางใจ
  7. หนังสือ “Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die” โดย Chip Heath และ Dan Heath อธิบายหลักการของการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ 6 ประการ ได้แก่ ความเรียบง่าย ความคาดไม่ถึง ความเป็นรูปธรรม ความน่าเชื่อถือ อารมณ์ความรู้สึก และการเล่าเรื่อง หลักการเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับการขายออนไลน์ได้ เช่น การใช้การเล่าเรื่องเพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับลูกค้า และลดความซับซ้อนของกระบวนการซื้อเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

โปรดทราบว่าทฤษฎีและตัวอย่างเหล่านี้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจวิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าประสิทธิภาพของทฤษฎีและตัวอย่างเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบท อุตสาหกรรม และกลุ่มเป้าหมาย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)