คลังเก็บป้ายกำกับ: การวางแผนทางการเงิน

ทฤษฎีการจัดการงบประมาณ

ทฤษฎีการบริหารงบประมาณ 

ทฤษฎีการจัดการงบประมาณหมายถึงแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการใช้งบประมาณในองค์กร การจัดการงบประมาณเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของทฤษฎีการจัดการงบประมาณคือการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดงบประมาณขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุทรัพยากรที่จำเป็นในการสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรและจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้นในลักษณะที่สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของทฤษฎีการจัดการงบประมาณคือการรับรู้ถึงความจำเป็นในการวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ความต้องการทางการเงินในอนาคตและการพัฒนาแผนเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น รวมถึงการระบุแหล่งเงินทุนและการพัฒนาแผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ประเด็นสำคัญอื่น ๆ ในทฤษฎีการจัดการงบประมาณ ได้แก่ ความสำคัญของความโปร่งใสและความรับผิดชอบ บทบาทของการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ และความจำเป็นในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านงบประมาณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)