คลังเก็บป้ายกำกับ: การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ.

การวิเคราะห์วาทกรรมการวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิเคราะห์การใช้วาทกรรมวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ

ในด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ สำนวนมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์และตีความข้อมูล สำนวนโวหารหมายถึงการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจหรือชักจูงผู้อื่น และในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ภาษาเพื่อสร้างความหมาย

ความสำคัญของวาทศิลป์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลจะรวบรวมผ่านการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต และวิธีการอื่นๆ จากนั้นข้อมูลนี้จะถูกวิเคราะห์เพื่อระบุธีม รูปแบบ และแนวโน้ม สำนวนโวหารเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจว่ารูปแบบและรูปแบบเหล่านี้สร้างขึ้นผ่านภาษาอย่างไร

การใช้โวหารในการวิจัยเชิงคุณภาพช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุข้อสันนิษฐานและความเชื่อที่แฝงอยู่ในภาษาได้ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลและกลุ่มสร้างความหมายและทำความเข้าใจกับโลกรอบตัวพวกเขา

ประเภทของวาทศิลป์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ

วาทศิลป์ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพมีหลายประเภท เหล่านี้รวมถึง:

อุปมา

คำอุปมาอุปไมยเป็นอุปลักษณ์ของคำพูดที่เปรียบเทียบสองสิ่งที่ไม่เหมือนกันอย่างแท้จริง ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คำอุปมาอุปไมยสามารถช่วยระบุความเชื่อและสมมติฐานที่แฝงอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมอาจอธิบายชีวิตของพวกเขาว่าเป็นการเดินทาง ซึ่งอาจเปิดเผยความเชื่อของพวกเขาเกี่ยวกับจุดประสงค์และความหมายของชีวิต

เรื่องเล่า

เรื่องเล่า คือเรื่องราวที่ใช้สื่อความหมาย ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องเล่าสามารถช่วยเปิดเผยวิธีที่บุคคลและกลุ่มต่างๆ สร้างอัตลักษณ์ของตนและทำให้เข้าใจถึงประสบการณ์ของตนได้

ภาษาอารมณ์

ภาษาแสดงอารมณ์ หมายถึง ภาษาที่ใช้กระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ภาษาแสดงอารมณ์สามารถเปิดเผยวิธีที่บุคคลและกลุ่มรู้สึกเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นบางอย่าง

ภาษาที่โน้มน้าวใจ

ภาษาโน้มน้าวใจใช้เพื่อชักจูงผู้อื่น ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ภาษาที่ใช้โน้มน้าวใจสามารถเปิดเผยวิธีที่บุคคลและกลุ่มพยายามโน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับมุมมองของพวกเขา

ความท้าทายในการวิเคราะห์โวหารในการวิจัยเชิงคุณภาพ

แม้ว่าการใช้สำนวนโวหารในการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า แต่การวิเคราะห์ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเช่นกัน วาทศิลป์มักจะละเอียดอ่อนและระบุได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝังอยู่ในเรื่องเล่าหรือบทสนทนาที่ยาวขึ้น

นอกจากนี้การตีความโวหารสามารถเป็นอัตนัยได้ นักวิจัยที่แตกต่างกันอาจตีความโวหารชิ้นเดียวกันในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับภูมิหลังและประสบการณ์ของตนเอง

บทสรุป

โดยสรุป การใช้โวหารในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจว่าบุคคลและกลุ่มสร้างความหมายผ่านภาษาอย่างไร ด้วยการวิเคราะห์คำอุปมาอุปมัย เรื่องเล่า ภาษาแสดงอารมณ์ และภาษาโน้มน้าวใจ นักวิจัยสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสมมติฐานและความเชื่อที่แฝงอยู่ในภาษา
แม้ว่าการวิเคราะห์โวหารในการวิจัยเชิงคุณภาพอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ก็อาจนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลและกลุ่มต่างๆ เข้าใจโลกรอบตัวพวกเขา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)