คลังเก็บป้ายกำกับ: การอ้างถึง

วารสาร TCI 1

วารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพใน TCI 1 เป็นอย่างไร

วารสารที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพและได้รับการรับรองในดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) 1 จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดย TCI ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่วารสารต้องปฏิบัติตามจึงจะรวมอยู่ในรายการ TCI 1:

  1. Peer-review: วารสารต้องมีกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารมีคุณภาพสูงและใช้วิธีการวิจัยที่ดี
  2. กองบรรณาธิการ: วารสารต้องมีกองบรรณาธิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลกระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนสมาชิก (peer-review) และรับรองคุณภาพของบทความ
  3. ความถี่ในการตีพิมพ์: วารสารต้องเผยแพร่เป็นประจำ อย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเผยแพร่งานวิจัยใหม่อย่างจริงจัง
  4. เนื้อหา: วารสารต้องเผยแพร่ต้นฉบับบทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  5. รูปแบบและภาษา: วารสารต้องตีพิมพ์ในรูปแบบมาตรฐานและบทความต้องเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  6. ผลกระทบ: วารสารต้องมีปัจจัยผลกระทบสูงหรือดัชนีจำนวนผลงานวิจัย ซึ่งบ่งชี้ว่าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารได้รับการอ้างถึงอย่างกว้างขวางโดยนักวิจัยคนอื่นๆ ในสาขานี้
  7. หลักฐานด้านคุณภาพ: ควรจัดทำดัชนีวารสารในฐานข้อมูลระหว่างประเทศ เช่น Scopus, Web of Science, ASEAN Citation Index, Directory of Open Access Journal (DOAJ) และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง

โดยสรุป วารสารที่จะถือว่ามีคุณภาพสูงและได้รับการรับรองในดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) 1 จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดย TCI เช่น มีกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer-review) ที่เข้มงวดและมีประสบการณ์ มีความถี่ในการตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ การตีพิมพ์บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องและเป็นต้นฉบับ มีรูปแบบและภาษาที่ได้มาตรฐาน มีปัจจัยผลกระทบหรือดัชนีจำนวนผลงานวิจัยในระดับสูง และจัดทำดัชนีในฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)