คลังเก็บป้ายกำกับ: ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

บริการวิจัยการจัดการภาครัฐ

บริการวิจัยการจัดการภาครัฐ

ผู้ให้บริการวิจัยในสาขาการจัดการภาครัฐเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการบริหารองค์กรภาครัฐ เช่น หน่วยงานของรัฐ โรงเรียน โรงพยาบาล และสถาบันของรัฐอื่นๆ บริการเหล่านี้อาจรวมถึง:

  1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: ผู้ให้บริการวิจัยอาจให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาครัฐ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และกรณีศึกษา
  2. การทบทวนวรรณกรรม: ผู้ให้บริการการวิจัยอาจเสนอความช่วยเหลือในการดำเนินการทบทวนวรรณกรรมเพื่อระบุและสรุปงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในการจัดการภาครัฐ
  3. การออกแบบและวิธีการวิจัย: ผู้ให้บริการการวิจัยอาจให้ความช่วยเหลือในการออกแบบและดำเนินการศึกษาวิจัย รวมถึงการพัฒนาคำถามการวิจัย การเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสม และการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
  4. การสนับสนุนด้านการเขียนและสิ่งพิมพ์: ผู้ให้บริการการวิจัยอาจให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการเขียนและเผยแพร่บทความวิจัย รวมถึงความช่วยเหลือในการจัดรูปแบบ การแก้ไข และการพิสูจน์อักษร
  5. การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม: ผู้ให้บริการการวิจัยอาจเสนอบริการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้องค์กรภาครัฐพัฒนากลยุทธ์และความสามารถด้านการวิจัย และเพื่อสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้

โดยรวมแล้ว ผู้ให้บริการวิจัยในสาขาการจัดการภาครัฐสามารถให้การสนับสนุนที่มีคุณค่าแก่นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติงานที่สนใจในการทำความเข้าใจและปรับปรุงการจัดการและประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรภาครัฐ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)