คลังเก็บป้ายกำกับ: ความสัมพันธ์ทางสังคม

ทฤษฎีการรับรู้ทางสังคม

ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจทางสังคม

ทฤษฎีการรับรู้ทางสังคมหมายถึงความคิดและการปฏิบัติที่ใช้ในการอธิบายและทำความเข้าใจวิธีที่ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคลถูกกำหนดขึ้นโดยสภาพแวดล้อมทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทฤษฎีการรับรู้ทางสังคมมีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดที่ว่าความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้รับอิทธิพลจากการสังเกตและประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น เช่นเดียวกับลักษณะส่วนบุคคลของพวกเขาเอง

ทฤษฎีการรับรู้ทางสังคมได้รับการพัฒนาโดยนักจิตวิทยา อัลเบิร์ต แบนดูรา และมีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดที่ว่าความรู้ความเข้าใจหรือความคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคลมีบทบาทสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของพวกเขา จากข้อมูลของ Bandura ความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคลได้รับอิทธิพลจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและวิธีที่พวกเขาตีความและทำให้เข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์เหล่านั้น

ลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของทฤษฎีการรับรู้ทางสังคมคือการตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทางสังคม หรือกระบวนการที่บุคคลเรียนรู้จากการสังเกตและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งรวมถึงบทบาทของการสร้างแบบจำลองหรือกระบวนการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่น และบทบาทของการเสริมแรงหรือกระบวนการให้รางวัลหรือลงโทษพฤติกรรม

ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของทฤษฎีพุทธิปัญญาทางสังคมคือการตระหนักรู้ถึงบทบาทของลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น เป้าหมายส่วนตัว ค่านิยม และความเชื่อ สามารถมีบทบาทในการสร้างพฤติกรรมได้ ซึ่งรวมถึงบทบาทของการควบคุมตนเองหรือกระบวนการที่บุคคลควบคุมและกำหนดพฤติกรรมของตนเอง

โดยรวมแล้ว ทฤษฎีการรับรู้ทางสังคมเน้นความสำคัญของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวิธีการที่แต่ละบุคคลตีความและทำให้เข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นในการกำหนดความคิดของพวกเขา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)