คลังเก็บป้ายกำกับ: ที่มางานวิจัย

แนวโน้มการเขียนที่มาและความสำคัญของงานวิจัยในยุคปัจจุบัน

งานวิจัยเปรียบเสมือนรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้า ในยุคปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเขียนที่มาและความสำคัญของงานวิจัยจึงมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของงานวิจัย บทความนี้มุ่งเน้นนำเสนอเทรนด์ล่าสุดของ แนวโน้มการเขียนที่มาและความสำคัญของงานวิจัยในยุคปัจจุบัน ดังนี้

1. เน้นความเกี่ยวข้องกับปัญหาปัจจุบันและความต้องการของสังคม

การเขียนที่มาและความสำคัญของงานวิจัยที่ดี จำเป็นต้องเน้นความเกี่ยวข้องกับปัญหาปัจจุบันและความต้องการของสังคม

แนวทางการเขียน

 1. เริ่มต้นด้วยการระบุปัญหา: อธิบายปัญหาหรือประเด็นสำคัญที่สังคมกำลังเผชิญอยู่
 2. อธิบายความสำคัญของปัญหา: ชี้แจงว่าปัญหานี้ส่งผลต่อสังคมอย่างไร
 3. เชื่อมโยงงานวิจัยกับปัญหา: อธิบายว่างานวิจัยของตนจะช่วยแก้ปัญหาหรือตอบคำถามอะไร
 4. นำเสนอหลักฐาน: อ้างอิงข้อมูลหรือสถิติที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริง
 5. เขียนให้เข้าใจง่าย: หลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคที่ยากเกินไป

ตัวอย่าง

หัวข้องานวิจัย: การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบเรียลไทม์

ที่มาและความสำคัญ:

ในปัจจุบัน ปัญหาน้ำท่วมเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหลายพื้นที่

จากข้อมูลของกรมชลประทาน พบว่าในปี 2566 มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 30 ล้านไร่

ส่งผลให้ประชาชนกว่า 10 ล้านคนได้รับผลกระทบ

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบเรียลไทม์

เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที

ระบบนี้จะใช้ข้อมูลจากสถานีวัดระดับน้ำและฝน

ผสมผสานกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ระดับน้ำล่วงหน้า

และส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

ผลลัพธ์

ระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบเรียลไทม์

จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดการกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และช่วยส่งเสริมความปลอดภัยและความยั่งยืนของชุมชน

ข้อควรระวัง

 • หลีกเลี่ยงการเขียนที่กว้างเกินไป
 • เน้นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 • อธิบายให้ชัดเจนว่างานวิจัยของตนจะสร้าง impact อย่างไร

2. มุ่งเน้นความแปลกใหม่และนัยยะสำคัญของงานวิจัย

งานวิจัยที่ดีควรมีจุดเด่นที่แตกต่างจากงานวิจัยที่มีอยู่

แนวทางการเขียน

 1. อธิบายความแปลกใหม่ของงานวิจัย: ชี้แจงว่างานวิจัยของตนมีความแปลกใหม่แตกต่างจากงานวิจัยที่มีอยู่
 2. อธิบายนัยยะสำคัญของงานวิจัย: อธิบายว่างานวิจัยของตนมีผลต่อองค์ความรู้หรือการปฏิบัติในสาขานั้นอย่างไร
 3. เปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: อธิบายว่างานวิจัยของตนมีความแตกต่างจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างไร
 4. นำเสนอผลลัพธ์ที่คาดหวัง: อธิบายว่างานวิจัยของตนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้อย่างไร

ตัวอย่าง

หัวข้องานวิจัย: การพัฒนายาต้านมะเร็งชนิดใหม่

ที่มาและความสำคัญ:

ปัจจุบัน มียาต้านมะเร็งหลายชนิด แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของประสิทธิภาพและผลข้างเคียง

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นพัฒนายาต้านมะเร็งชนิดใหม่

โดยใช้กลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างจากยาที่มีอยู่

คาดว่ายาชนิดใหม่นี้จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

และมีผลข้างเคียงน้อยลง

นัยยะสำคัญ

ยาต้านมะเร็งชนิดใหม่นี้

มีศักยภาพที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และช่วยยืดอายุขัยของผู้ป่วย

ข้อควรระวัง

 • หลีกเลี่ยงการเขียนที่กว้างเกินไป
 • เน้นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 • อธิบายให้ชัดเจนว่างานวิจัยของตนจะสร้าง impact อย่างไร

3. เขียนให้กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย

แนวทางการเขียน

 1. ใช้ประโยคที่สั้น กระชับ: หลีกเลี่ยงประโยคที่ยาวและซับซ้อน
 2. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย: หลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคที่ยากเกินไป
 3. เน้นประเด็นสำคัญ: เขียนให้ตรงประเด็น
 4. เรียงลำดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ: แบ่งเนื้อหาออกเป็นย่อหน้า
 5. ตรวจทานความถูกต้อง: ตรวจทานคำผิดและความถูกต้องของข้อมูล

ตัวอย่าง

หัวข้องานวิจัย: การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบเรียลไทม์

ที่มาและความสำคัญ:

 • ปัญหาน้ำท่วมเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 • ระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบเรียลไทม์จะช่วยลดความสูญเสีย
 • ระบบนี้ใช้ข้อมูลจากสถานีวัดระดับน้ำและฝน ผสมผสานกับ AI
 • คาดการณ์ระดับน้ำล่วงหน้า และส่งสัญญาณเตือนภัย

นัยยะสำคัญ:

 • ช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
 • ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมความปลอดภัยและความยั่งยืนของชุมชน

ข้อควรระวัง

 • หลีกเลี่ยงการเขียนที่ยืดเยื้อ
 • เน้นเนื้อหาที่สำคัญ
 • เขียนให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย

4. อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นสิ่งสำคัญในการเขียนที่มาและความสำคัญของงานวิจัย

แนวทางการอ้างอิง

 1. ระบุแหล่งที่มาอย่างครบถ้วน:
  • ชื่อผู้แต่ง
  • ปีที่พิมพ์
  • ชื่อเรื่อง
  • สถานที่พิมพ์
  • สำนักพิมพ์
 2. ใช้รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้อง:
  • APA
  • MLA
  • Chicago
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล:
  • ตรวจสอบว่าแหล่งที่มาเป็นปัจจุบัน
  • ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้อง

ตัวอย่าง

หัวข้องานวิจัย: การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบเรียลไทม์

ที่มาและความสำคัญ:

 • ปัญหาน้ำท่วมเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (กรมชลประทาน, 2566)
 • ระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบเรียลไทม์จะช่วยลดความสูญเสีย (Smith, 2023)
 • ระบบนี้ใช้ข้อมูลจากสถานีวัดระดับน้ำและฝน ผสมผสานกับ AI (Jones, 2022)
 • คาดการณ์ระดับน้ำล่วงหน้า และส่งสัญญาณเตือนภัย

นัยยะสำคัญ:

 • ช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
 • ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมความปลอดภัยและความยั่งยืนของชุมชน

อ้างอิง

 • กรมชลประทาน. (2566). สถิติภัยน้ำท่วมปี 2566. กรุงเทพฯ: กรมชลประทาน.
 • Smith, J. (2023). Real-time flood warning systems: A review of the literature. Journal of Flood Risk Management, 16(1), e12774.
 • Jones, R. (2022). Artificial intelligence for flood forecasting: A review. Hydrological Processes, 36(10), e14534.

ข้อควรระวัง

 • หลีกเลี่ยงการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • ใช้รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้อง

5. ใส่ใจรูปแบบและโครงสร้าง

การเขียนที่มาและความสำคัญของงานวิจัยที่ดี ควรใส่ใจรูปแบบและโครงสร้าง

แนวทางการเขียน

 1. แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย:
  • บทนำ
  • เนื้อหา
  • บทสรุป
 2. เรียงลำดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ:
  • เริ่มต้นด้วยการอธิบายปัญหา
  • อธิบายความสำคัญของงานวิจัย
  • อธิบายวิธีการวิจัย
  • อธิบายผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 3. ใช้หัวข้อย่อย:
  • ช่วยให้อ่านง่าย
  • ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
 4. ใช้ตัวช่วยจัดรูปแบบ:
  • ตัวอักษร
  • ตัวเลข
  • เครื่องหมาย

ตัวอย่าง

หัวข้องานวิจัย: การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบเรียลไทม์

ที่มาและความสำคัญ:

บทนำ:

 • ปัญหาน้ำท่วมเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 • ระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบเรียลไทม์จะช่วยลดความสูญเสีย

เนื้อหา:

 • ระบบนี้ใช้ข้อมูลจากสถานีวัดระดับน้ำและฝน ผสมผสานกับ AI
 • คาดการณ์ระดับน้ำล่วงหน้า และส่งสัญญาณเตือนภัย

บทสรุป:

 • ระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบเรียลไทม์
  • ช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
  • ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมความปลอดภัยและความยั่งยืนของชุมชน

ข้อควรระวัง

 • หลีกเลี่ยงการเขียนที่ยืดเยื้อ
 • เน้นเนื้อหาที่สำคัญ
 • เขียนให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย

ตัวอย่างเพิ่มเติม

 • ใช้ตัวอย่าง:
  • ช่วยให้อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
  • ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย
 • ใช้วิธีการเปรียบเทียบ:
  • ช่วยให้อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
  • ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย

ตัวอย่างเทรนด์ล่าสุด

 • เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ
 • ให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 • เน้นงานวิจัยที่ส่งเสริมความยั่งยืน

ความสำคัญของการเขียนที่มาและความสำคัญของงานวิจัย

 • ช่วยให้นักวิจัยเข้าใจปัญหาและประเด็นสำคัญของงานวิจัย
 • ช่วยให้กำหนดขอบเขตและเป้าหมายของงานวิจัยได้ชัดเจน
 • ช่วยให้นักวิจัยเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสม
 • ช่วยให้นักวิจัยสามารถโน้มน้าวผู้สนับสนุนและตีพิมพ์ผลงานวิจัย
 • ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจประโยชน์และความสำคัญของงานวิจัย

บทสรุป

การเขียนที่มาและความสำคัญของงานวิจัยเป็นทักษะสำคัญที่นักวิจัยควรพัฒนาอยู่เสมอ การติดตามเทรนด์ล่าสุด แนวโน้มการเขียนที่มาและความสำคัญของงานวิจัยในยุคปัจจุบัน และเขียนตามแนวทางที่แนะนำ จะช่วยให้งานวิจัยมีคุณภาพและประสบความสำเร็จ