คลังเก็บป้ายกำกับ: logistic regression

สถิติ logistic regression

ผู้วิจัยจะใช้สถิติ logistic regression analysis  อย่างไร

การถดถอยโลจิสติก หรือ สถิติ logistic regression analysis เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการจำลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามไบนารี (เช่น สำเร็จ/ล้มเหลว ใช่/ไม่ใช่) กับตัวแปรอิสระหนึ่งตัวหรือมากกว่า โดยทั่วไปจะใช้ในการวิจัยทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เช่น การจัดการสต็อกและการควบคุมสินค้าคงคลัง

ตัวอย่างเช่น นักวิจัยอาจใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสต็อกสินค้าบางประเภทกับความสำเร็จของการขายออนไลน์ ผู้วิจัยจะใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก

  1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลสินค้าที่มีสต๊อกและความสำเร็จของการขายออนไลน์จากตัวอย่างข้อมูล
  2. ผู้วิจัยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ เช่น SPSS หรือ R เพื่อทำการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ในการวิเคราะห์นี้ ตัวแปรอิสระคือการตัดสินใจในสต็อกสินค้า และตัวแปรตามคือความสำเร็จของการขายออนไลน์ (สำเร็จหรือล้มเหลว)
  3. ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกจะรวมอัตราส่วนอัตราต่อรอง ซึ่งแสดงถึงอัตราส่วนอัตราต่อรองของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับกลุ่มหนึ่ง เทียบกับอัตราต่อรองของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับอีกกลุ่มหนึ่ง จากนั้นผู้วิจัยสามารถตีความความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามตามอัตราต่อรอง
  4. ผู้วิจัยยังสามารถใช้ค่า p เพื่อประเมินนัยสำคัญทางสถิติของผลลัพธ์ ค่า p ที่น้อยกว่า .05 มักใช้เป็นเกณฑ์สำหรับนัยสำคัญทางสถิติ หมายความว่าผลลัพธ์ไม่น่าจะเกิดจากความบังเอิญ
  5. ผู้วิจัยสามารถใช้ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะนำไปสู่การขายออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ และให้คำแนะนำสำหรับการสต็อกผลิตภัณฑ์บางอย่างเพื่อปรับปรุงยอดขายออนไลน์

โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่ผู้วิจัยอาจใช้การถดถอยโลจิสติกในการวิจัยการจัดการสต็อก และการคำนวณและการตีความที่เฉพาะเจาะจงจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและซอฟต์แวร์ทางสถิติที่ใช้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเป็นเพียงหนึ่งในเทคนิคทางสถิติมากมายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยการจัดการสต็อก และเทคนิคที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยเฉพาะและข้อมูลที่กำลังวิเคราะห์

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)