ป้ายกำกับ: MANOVA

เมื่อทำการวิจัยเชิงปริมาณ หนึ่งในเครื่องมือทางสถิติที่มีประโยชน์มากที่สุดคือ MANOVA MANOVA หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรเป็นวิธีการวิเคราะห์ทา

ผู้วิจัยจะใช้สถิติ MANOVA ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามหลายตัว (เช่น ความพึงพอใจในรายได้ ความพึงพอใจในงาน ความมั่นคงในงาน และความสมดุลระห

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!