การปรับแก้โมเดล SEM

การปรับแก้โมเดล SEM คืออะไร

การสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบและประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้และตัวแปรแฝง SEM ช่วยให้นักวิจัยสามารถทดสอบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตัวแปร รวมถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแฝงหลายตัว

การแก้ไขโมเดล SEM หมายถึง กระบวนการแก้ไขและปรับแต่งโมเดล SEM ตามผลการวิเคราะห์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่มหรือลบตัวแปรออกจากโมเดล การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับโมเดล

มีเหตุผลหลายประการที่นักวิจัยอาจต้องแก้ไขแบบจำลอง SEM 

ตัวอย่างเช่น 

ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์อาจระบุว่าแบบจำลองไม่พอดีกับข้อมูล ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าแบบจำลองนั้นระบุไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ผู้วิจัยอาจต้องแก้ไขแบบจำลองเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม

อีกเหตุผลหนึ่งที่อาจต้องมีการแก้ไขแบบจำลอง SEM คือหากผู้วิจัยค้นพบข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ได้พิจารณาในแบบจำลองเดิม ตัวอย่างเช่น ผู้วิจัยอาจพบว่ามีตัวแปรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรในแบบจำลอง หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างไปจากที่สันนิษฐานไว้ในตอนแรก

โดยรวมแล้ว การปรับแก้โมเดล SEM เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิเคราะห์ SEM และสามารถช่วยนักวิจัยในการปรับแต่งและปรับปรุงโมเดลของตนเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ดียิ่งขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)