การผลิตงานเขียนเชิงวิชาการ

การผลิตงานเขียนทางวิชาการ ทำปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง

การผลิตงานเขียนเชิงวิชาการจำเป็นต้องมีชุดพฤติกรรมเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยดำเนินไปอย่างมีจริยธรรม การเขียนมีความชัดเจนและรัดกุม และบทความมีรูปแบบและการอ้างอิงที่เหมาะสม พฤติกรรมบางอย่างที่สำคัญต่อการผลิตงานเขียนเชิงวิชาการมีดังนี้

 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม: ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมสำหรับการวิจัย เช่น การได้รับความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว การปกป้องความลับของผู้เข้าร่วม และหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน
 2. จัดระเบียบ: เก็บบันทึกโดยละเอียดของกระบวนการวิจัย รวมถึงบันทึกย่อ ข้อมูล และเอกสารอื่นๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
 3. เขียนอย่างชัดเจนและรัดกุม: เขียนในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุมที่เข้าใจง่าย และใช้ไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม
 4. ปฏิบัติตามแนวทางการจัดรูปแบบ: ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการจัดรูปแบบของวารสารเป้าหมาย รวมถึงการใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม
 5. ขอคำติชม: ขอคำติชมจากนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุงและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น
 6. เปิดรับการแก้ไข: เต็มใจที่จะแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานและบรรณาธิการวารสาร
 7. ตรวจทานอย่างละเอียด: ตรวจทานเอกสารอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องกัน
 8. ติดตามข่าวสารล่าสุด: ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาในสาขาและรวมไว้ในการวิจัยและการเขียน
 9. รับผิดชอบ: รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการวิจัยและการเขียน
 10. วางแผนล่วงหน้า: วางแผนล่วงหน้าและกำหนดเส้นตายสำหรับการทำให้แต่ละขั้นตอนของกระบวนการเขียนเสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่การวิจัยจนถึงการส่งขั้นสุดท้าย
 11. ใช้เทมเพลต: ใช้เทมเพลตหรือโครงสร้างการเขียนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยจัดระเบียบงานของคุณและทำให้กระบวนการเขียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 12. มีสมาธิจดจ่อ: มีสมาธิและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนขณะเขียนเพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษจะเสร็จทันเวลา
 13. ใช้รูปแบบการเขียนที่ชัดเจน: ใช้รูปแบบการเขียนที่ชัดเจนและสอดคล้องกันตลอดทั้งบทความ หลีกเลี่ยงศัพท์แสงและภาษาที่ซับซ้อน
 14. ใช้หลักฐาน: ใช้หลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของคุณ เช่น ข้อมูล สถิติ และการอ้างอิงถึงการวิจัยก่อนหน้านี้
 15. ตรวจทานและแก้ไข: ตรวจทานและแก้ไขกระดาษหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดและไหลลื่น
 16. พักสมอง: หยุดพักเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยหน่ายและกลับมาเขียนด้วยมุมมองใหม่
 17. ทำงานร่วมกัน: ร่วมมือกับนักเขียน นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ในสาขาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของงานเขียน
 18. ปฏิบัติตามแนวทางการส่ง: ปฏิบัติตามแนวทางการส่งสำหรับสมุดรายวันเป้าหมาย รวมถึงข้อกำหนดการจัดรูปแบบ ความยาว และสไตล์

โดยสรุป การผลิตงานเขียนเชิงวิชาการต้องยึดหลักจริยธรรม มีระเบียบ เขียนชัดเจนรัดกุม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบ ขอความคิดเห็น เปิดรับการแก้ไข พิสูจน์อักษรอย่างรอบคอบ ทันเหตุการณ์ และรับผิดชอบต่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของงานวิจัย อีกทั้งยังต้องวางแผนล่วงหน้า ใช้แม่แบบ มีสมาธิ ใช้รูปแบบการเขียนที่ชัดเจน ใช้หลักฐาน ทบทวนและแก้ไข พักสมอง ทำงานร่วมกัน และปฏิบัติตามแนวทางการส่ง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)