การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ พร้อมตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิเป็นวิธีการทางสถิติที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในการเลือกตัวอย่างจากประชากรกลุ่มใหญ่ วิธีนี้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากรและเพื่อลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงแนวคิดของการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและการใช้ตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิคืออะไร?

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยหรือชั้นต่างๆ ตามลักษณะเฉพาะ จากนั้นจึงเลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้นอย่างอิสระ วิธีนี้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละชั้นมีตัวแทนเพียงพอในตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการศึกษาประชากรของเมือง เราสามารถแบ่งประชากรออกเป็นชั้นต่างๆ ตามอายุ เพศ รายได้ เป็นต้น จากนั้นกลุ่มตัวอย่างจะถูกเลือกจากแต่ละชั้น เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละกลุ่มมีตัวแทนอยู่ใน ตัวอย่าง.

ประโยชน์ของการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ

มีประโยชน์หลายประการของการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ได้แก่:

 • ความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น: ด้วยการเลือกตัวอย่างจากแต่ละสตราตัม การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิทำให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีตัวแทนเพียงพอในตัวอย่าง สิ่งนี้จะเพิ่มความแม่นยำของผลลัพธ์ เมื่อเทียบกับการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ซึ่งอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มย่อยทั้งหมดได้ไม่เพียงพอ
 • ลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง: การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิช่วยลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างโดยทำให้แน่ใจว่าแต่ละกลุ่มย่อยจะแสดงในตัวอย่าง เนื่องจากขนาดตัวอย่างในแต่ละชั้นเป็นสัดส่วนกับขนาดของชั้นในประชากร
 • การควบคุมตัวแปรรบกวนได้ดีขึ้น: การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิจะช่วยควบคุมตัวแปรรบกวนซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่อยู่ในความสนใจแต่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ ด้วยการเลือกตัวอย่างจากแต่ละสตราตัม การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ จะช่วยควบคุมตัวแปรเหล่านี้ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

การใช้ตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างมักใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดปริมาณข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร ตลอดจนลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์

ตัวอย่างยังใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการอนุมานเกี่ยวกับประชากร โดยการวิเคราะห์ตัวอย่าง เราสามารถทำการประมาณค่าเกี่ยวกับประชากร เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประมาณเหล่านี้สามารถใช้ในการตัดสินใจและดำเนินการตามผลการวิเคราะห์

ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง

วิธีการสุ่มตัวอย่างมีหลายประเภท ได้แก่ :

 • การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกตัวอย่างจากการสุ่มประชากร
 • การสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกทุกรายการที่ n จากประชากรเพื่อสร้างตัวอย่าง
 • การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มและเลือกกลุ่มตัวอย่างแทนที่จะเป็นแต่ละรายการ
 • การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งประชากรออกเป็นชั้นต่างๆ และเลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้น

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ

การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิด้วยตัวอย่างเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน นี่คือขั้นตอนในการปฏิบัติตาม:

 1. กำหนดประชากร: กำหนดประชากรที่คุณต้องการศึกษา
 2. แบ่งประชากรออกเป็นชั้น: แบ่งประชากรออกเป็นชั้นต่างๆ ตามลักษณะเฉพาะ
 3. กำหนดขนาดตัวอย่าง: กำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับแต่ละชั้นตามขนาดของชั้นในประชากร
 4. เลือกตัวอย่าง: เลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้นโดยใช้วิธีการสุ่ม เช่น การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายหรือการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ
 5. วิเคราะห์ตัวอย่าง: วิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างเพื่อทำการอนุมานเกี่ยวกับประชากร ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการคำนวณสถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือการทำสถิติเชิงอนุมาน เช่น การทดสอบสมมติฐานหรือการวิเคราะห์การถดถอย
 1. สรุปผล: สรุปผลเกี่ยวกับประชากรตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง

ข้อควรพิจารณาสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิด้วยกลุ่มตัวอย่าง

มีข้อควรพิจารณาหลายประการเมื่อทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิกับตัวอย่าง ได้แก่:

 • ความเป็นตัวแทนของชั้น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละชั้นเป็นตัวแทนของประชากรโดยแบ่งประชากรออกเป็นชั้นตามลักษณะที่เกี่ยวข้อง
 • สัดส่วนของชั้น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดตัวอย่างสำหรับแต่ละชั้นเป็นสัดส่วนกับขนาดของชั้นในประชากรเพื่อลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง
 • การเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง: เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับแต่ละชั้น เช่น การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายหรือการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากร
 • การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างและทำการอนุมานเกี่ยวกับประชากร

บทสรุป

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิด้วยตัวอย่างเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากรและลดข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างให้น้อยที่สุด ด้วยการแบ่งประชากรออกเป็นชั้นและเลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้น การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิจะช่วยควบคุมตัวแปรที่สับสนและเพิ่มความแม่นยำของผลลัพธ์ ควรคำนึงถึงข้อควรพิจารณา เช่น ความเป็นตัวแทนของชั้น สัดส่วนของชั้น การเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างที่เหมาะสมเมื่อทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิกับตัวอย่าง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)