บทนำการวิจัย

การเชื่อมโยงทฤษฎีและแนวคิดหลักในการเขียนบทนำ

การเขียนบทนำงานวิจัยอาจเป็นงานที่น่ากลัวสำหรับนักวิจัยหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อการเขียนเชิงวิชาการ บทนำคือส่วนแรกของรายงานการวิจัยที่ผู้อ่านเห็น และจำเป็นต้องดึงดูดใจ ชัดเจน และรัดกุม อย่างไรก็ตาม การเขียนบทนำที่ดีไม่ใช่แค่การสร้างสรรค์และดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเท่านั้น จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแนวคิดหลักและทฤษฎีที่สนับสนุนการวิจัยของคุณ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงทฤษฎีสำคัญและแนวคิดหลักที่คุณจำเป็นต้องรู้เมื่อเขียนบทนำงานวิจัยของคุณ และให้ตัวอย่างวิธีนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของบทนำการวิจัย

บทนำการวิจัยเป็นส่วนแรกของเอกสารการวิจัยและให้ข้อมูลพื้นฐานและบริบทสำหรับการศึกษา เป็นการแนะนำปัญหาหรือคำถามการวิจัย จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และวิธีการที่ใช้ในการดำเนินการศึกษา บทนำที่เขียนอย่างดีจะกำหนดโทนของบทความที่เหลือ และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนว่างานวิจัยนี้เกี่ยวกับอะไร บทนำที่ดีควรมีส่วนร่วม ให้ข้อมูล และกระชับ

แนวคิดหลักในการเขียนบทนำการวิจัย

มีแนวคิดหลักหลายประการที่คุณต้องเข้าใจเมื่อเขียนบทนำการวิจัยของคุณ แนวคิดเหล่านี้รวมถึง:

ปัญหาการวิจัยหรือคำถาม

ปัญหาการวิจัยหรือคำถามเป็นศูนย์กลางของการวิจัยของคุณ เป็นประเด็นที่ต้องการตรวจสอบและตอบ ปัญหาหรือคำถามการวิจัยควรชัดเจน กระชับ และเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังควรเป็นต้นฉบับและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

ความเป็นมาและบริบท

ภูมิหลังและบริบทให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้อ่านเพื่อทำความเข้าใจปัญหาการวิจัยหรือคำถาม ซึ่งรวมถึงบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของการศึกษา ตลอดจนทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่สนับสนุนการวิจัย

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษา พวกเขาให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่การศึกษาหวังว่าจะบรรลุและคำถามการวิจัยเฉพาะที่จะได้รับคำตอบ

ระเบียบวิธีวิจัย

วิธีการสรุปแนวทางที่ใช้ในการดำเนินการศึกษา รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และข้อพิจารณาด้านจริยธรรมใดๆ ที่นำมาพิจารณา

การนำแนวคิดหลักไปใช้ในบทนำการวิจัยของคุณ

หากต้องการใช้แนวคิดหลักเหล่านี้ในบทนำการวิจัย คุณต้องพิจารณาขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ระบุปัญหาการวิจัยหรือคำถามของคุณ

ขั้นตอนแรกในการเขียนบทนำการวิจัยคือการระบุปัญหาหรือคำถามการวิจัยของคุณ นี่ควรเป็นข้อความที่ชัดเจนและรัดกุมเกี่ยวกับปัญหาที่คุณต้องการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 2: ระบุพื้นหลังและบริบท

เมื่อคุณระบุปัญหาหรือคำถามการวิจัยของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการให้ข้อมูลพื้นฐานและบริบทที่จำเป็นสำหรับการศึกษา ซึ่งรวมถึงบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของการศึกษา ตลอดจนทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่สนับสนุนการวิจัย

ขั้นตอนที่ 3: สรุปจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่การศึกษาหวังว่าจะบรรลุและคำถามการวิจัยเฉพาะที่จะได้รับคำตอบ

ขั้นตอนที่ 4: อธิบายวิธีการ

วิธีการสรุปแนวทางที่ใช้ในการดำเนินการศึกษา รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และข้อพิจารณาด้านจริยธรรมใดๆ ที่นำมาพิจารณา

ตัวอย่างบทนำการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

ต่อไปนี้คือสองตัวอย่างบทนำการวิจัยที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้แนวคิดหลักและทฤษฎีที่กล่าวถึงข้างต้น:

ตัวอย่างที่ 1: ผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น

โซเชียลมีเดียได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะกับวัยรุ่น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากขึ้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นอายุ 13 ถึง 18 ปี

คำถามวิจัยที่จะได้รับคำตอบ ได้แก่ การใช้โซเชียลมีเดียส่งผลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นอย่างไร? อะไรคือปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่ความสัมพันธ์นี้? ในการตอบคำถามเหล่านี้ เราจะใช้วิธีการแบบผสมผสาน รวมถึงการสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึกกับวัยรุ่น

ตัวอย่างที่ 2: ผลของการออกกำลังกายต่อการทำงานด้านความรู้ความเข้าใจในผู้สูงอายุ

เมื่อเราอายุมากขึ้น การลดลงของความรู้ความเข้าใจเป็นเรื่องที่พบได้บ่อย และผู้สูงอายุจำนวนมากกำลังมองหาวิธีปรับปรุงการทำงานของสมอง การออกกำลังกายมีผลดีต่อการทำงานของสมองในผู้สูงอายุ แต่ยังไม่เข้าใจกลไกพื้นฐาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายต่อการทำงานของสมองในผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

คำถามการวิจัยที่จะได้รับคำตอบ ได้แก่ การออกกำลังกายมีผลต่อการทำงานของสมองอย่างไร? อะไรคือกลไกพื้นฐานที่นำไปสู่ความสัมพันธ์นี้? เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ เราจะทำการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมซึ่งเปรียบเทียบการทำงานของการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในโปรแกรมการออกกำลังกายแบบมีโครงสร้างกับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม

บทสรุป

การเขียนบทนำการวิจัยเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิจัย และจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแนวคิดหลักและทฤษฎีที่สนับสนุนการวิจัยของคุณ โดยการระบุปัญหาหรือคำถามการวิจัยของคุณ ให้ข้อมูลพื้นฐานและบริบท สรุปจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ และอธิบายวิธีการ คุณสามารถเขียนบทนำการวิจัยที่น่าสนใจและให้ข้อมูลซึ่งดึงดูดผู้อ่านของคุณและกำหนดแนวทางสำหรับส่วนที่เหลือของบทความของคุณ ด้วยการใช้แนวคิดหลักและทฤษฎีที่กล่าวถึงในบทความนี้ คุณจะสามารถสร้างบทนำที่มีโครงสร้างดี กระชับ และมีประสิทธิภาพในการสื่อสารงานวิจัยของคุณกับผู้อ่าน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)