ทฤษฎีการจัดการ

ทฤษฎีการจัดการ 

ทฤษฎีการจัดการหมายถึงการรวบรวมความคิดและการปฏิบัติที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้จัดการในองค์กร ทฤษฎีการจัดการได้รับการพัฒนาโดยนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เข้าใจและปรับปรุงวิธีการทำงานขององค์กร

มีทฤษฎีการจัดการที่แตกต่างกันมากมายที่ได้รับการพัฒนาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และทฤษฎีเหล่านี้มักจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ทฤษฎีการจัดการแบบดั้งเดิม: ทฤษฎีเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 มุ่งเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการแบ่งงานกันทำ ตัวอย่าง ได้แก่ การจัดการทางวิทยาศาสตร์ (พัฒนาโดย Frederick Winslow Taylor) และการจัดการระบบราชการ (พัฒนาโดย Max Weber)
  2. ทฤษฎีความสัมพันธ์ของมนุษย์: ทฤษฎีเหล่านี้มีขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 โดยมุ่งเน้นไปที่บทบาทของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารในที่ทำงาน ตัวอย่าง ได้แก่ การศึกษาของ Hawthorne (ดำเนินการโดย Elton Mayo) และการจัดการที่เห็นอกเห็นใจ (พัฒนาโดย Abraham Maslow และ Frederick Herzberg)
  3. ทฤษฎีระบบ: ทฤษฎีนี้ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 มองว่าองค์กรเป็นระบบที่ซับซ้อนซึ่งประกอบขึ้นจากส่วนที่เกี่ยวข้องกัน โดยเน้นความสำคัญของการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อการบริหารองค์กรโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ทฤษฎีฉุกเฉิน: ทฤษฎีเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เสนอว่าแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะขององค์กร ตัวอย่าง ได้แก่ ทฤษฎีภาวะฉุกเฉินของการเป็นผู้นำ (พัฒนาโดย Fred Fiedler) และทฤษฎีภาวะฉุกเฉินของการออกแบบองค์กร (พัฒนาโดย Paul Lawrence และ Jay Lorsch)

หากคุณมีคำถามเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โปรดแจ้งให้เราทราบ เราจะช่วยอย่างเต็มที่

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)