ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายว่าผู้คนเรียนรู้ผ่านการสังเกตและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนเรียนรู้พฤติกรรม ทัศนคติ และค่านิยมใหม่โดยการสังเกตและเลียนแบบผู้อื่น และการเรียนรู้นี้ได้รับอิทธิพลจากการเสริมแรงหรือการลงโทษที่ตามมาของพฤติกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ผู้คนมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่นที่คล้ายกัน ผู้ที่ได้รับความเคารพหรือชื่นชม หรือผู้ที่มีตำแหน่งที่มีอำนาจ ทฤษฎีนี้ยังเน้นถึงบทบาทของการเสริมแรงในการสร้างการเรียนรู้และพฤติกรรม เนื่องจากผู้คนมักจะทำพฤติกรรมซ้ำๆ ที่ตามมาด้วยผลลัพธ์เชิงบวก และมีโอกาสน้อยที่จะแสดงพฤติกรรมซ้ำที่ตามมาด้วยผลลัพธ์เชิงลบทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมมีอิทธิพลในการพัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้และพฤติกรรมอื่นๆ เช่น การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสาขาจิตวิทยา นอกจากนี้ยังถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น การศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)