บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการวิเคราะห์การวิจัย

บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของช่องว่างการวิจัยและความสำคัญสำหรับสาขาวิชา 

การทบทวนวรรณกรรมเป็นการตรวจสอบเชิงลึกของงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง บทบาทหลักประการหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรมคือการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของช่องว่างการวิจัยในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญต่อสาขาวิชานั้นๆ

ช่องว่างในการวิจัยคือช่องว่างในความรู้ที่มีอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยการทบทวนวรรณกรรม คุณสามารถระบุช่องว่างของการวิจัยได้โดยการตรวจสอบงานวิจัยที่ทำไปแล้วในหัวข้อของคุณ และพิจารณาว่าคำถามใดบ้างที่ยังไม่ได้รับการตอบอย่างเพียงพอ สิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากช่วยสร้างความสำคัญของงานวิจัยของคุณและแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการระบุช่องว่างของการวิจัยแล้ว การทบทวนวรรณกรรมยังให้การวิเคราะห์ที่สำคัญเกี่ยวกับความสำคัญสำหรับสาขาวิชา สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินความสำคัญของช่องว่างการวิจัยและอธิบายว่าการระบุที่อยู่นั้นสามารถนำไปสู่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในหัวข้อของคุณได้อย่างไร ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของช่องว่างการวิจัย คุณสามารถสร้างความสำคัญและคุณค่าของการวิจัยของคุณเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และโน้มน้าวใจผู้อ่านของคุณถึงความจำเป็นในการตรวจสอบเพิ่มเติม

โดยรวมแล้ว บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของช่องว่างการวิจัยและความสำคัญสำหรับสาขาวิชานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดความสำคัญและความสำคัญของการวิจัยของคุณและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อของคุณ ด้วยการทบทวนงานวิจัยที่มีอยู่อย่างถี่ถ้วนและประเมินความสำคัญของช่องว่างการวิจัย คุณจะสามารถสนับสนุนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหัวข้อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกำหนดทิศทางของการวิจัยในอนาคตในสาขาของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)