วิธีการและการรวบรวมข้อมูลในการออกแบบการวิจัย

บทบาทของบทวิธีการในการอธิบายการออกแบบการวิจัยและวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและให้เหตุผลในการเลือก 

บทวิธีการเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาวิจัยและทำหน้าที่สำคัญหลายประการ บทบาทหลักประการหนึ่งคือการอธิบายการออกแบบการวิจัยและวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งรวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามการวิจัยหรือสมมติฐานที่กำลังทดสอบ ผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือกลุ่มตัวอย่างที่กำลังศึกษา และวิธีการเฉพาะที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ในบทวิธีการ สิ่งสำคัญคือต้องให้คำอธิบายที่ชัดเจนและละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยและวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา สิ่งนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการดำเนินการวิจัยและวิธีการรวบรวมข้อมูล และช่วยให้ผู้อ่านประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการศึกษา

นอกเหนือจากการอธิบายการออกแบบการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว บทระเบียบวิธียังควรให้เหตุผลแก่ตัวเลือกที่เลือกด้วย ซึ่งรวมถึงการอธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกวิธีการบางอย่างมากกว่าวิธีอื่นๆ และวิธีการที่ใช้นั้นเหมาะสมสำหรับการตอบคำถามการวิจัยหรือวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างไร ผู้วิจัยสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังวิธีการที่ใช้และประเมินความเหมาะสมของวิธีการในการศึกษาได้

โดยรวมแล้ว บทบาทระเบียบวิธีมีบทบาทสำคัญในการอธิบายการออกแบบการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและให้เหตุผลในการเลือก เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาวิจัยและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีดำเนินการวิจัยและประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการศึกษา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)