ประชากร กับ กลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันอย่างไร

ประชากรคือกลุ่มบุคคลหรือวัตถุทั้งหมดที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มย่อยของประชากรที่เลือกเพื่อการศึกษา

มีความแตกต่างที่สำคัญหลายประการระหว่างประชากรและกลุ่มตัวอย่าง:

  1. ขนาด: ประชากรโดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มตัวอย่างมาก นักวิจัยมักจะศึกษาตัวอย่างเนื่องจากไม่สามารถทำได้จริงหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะศึกษาประชากรทั้งหมด
  2. ความเป็นตัวแทน: กลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของประชากร หมายความว่าตัวอย่างควรสะท้อนถึงลักษณะของประชากรได้อย่างถูกต้อง หากกลุ่มตัวอย่างไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากร ผลลัพธ์ของการศึกษาอาจไม่สามารถสรุปได้สำหรับประชากรโดยรวม
  3. การวิเคราะห์ทางสถิติ: โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางสถิติจะดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่ประชากร ผลของการวิเคราะห์ทางสถิติจะถูกนำมาใช้ในการอนุมานเกี่ยวกับประชากร
  4. อคติ: ตัวอย่างอาจมีอคติ หมายความว่าอาจเป็นตัวแทนของประชากรได้ไม่ถูกต้องเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเลือกด้วยตนเองหรือการไม่ตอบสนอง ในทางกลับกัน ประชากรไม่ได้อยู่ภายใต้อคติเพราะรวมถึงบุคคลหรือวัตถุที่น่าสนใจทั้งหมด

โดยรวมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างอย่างระมัดระวังเมื่อออกแบบและดำเนินการศึกษาวิจัย การเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมและใช้เทคนิคทางสถิติอย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้นักวิจัยทำการอนุมานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เกี่ยวกับประชากร

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

ความสำคัญของการใช้รูปแบบการอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสมในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกผ...
บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการเน้นแนวโน้มและรูปแบบในงานวิจัยก่อนหน้านี้ในหัวข้อ
ปัญหาของการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์บน Google Form
ทฤษฎีนิติศาสตร์สังคมวิทยา 
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
กลวิธีการใช้บทคัดย่อวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสรุปความชัดเจนและรัดกุม
ต้องการยกระดับการวิจัยของคุณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือไม่ คุณต้องอ่านสิ่งนี้ก่อน
ทำงานวิจัยเรื่องอะไรดี เป็นเรื่องที่ตนเองถนัด และอาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้ผ่าน

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!