บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ

3 ประเด็นปัญหาที่พบเจอบ่อยๆ ในการทำวิทยานิพนธ์

หากพูดถึงประเด็นปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ มีผู้วิจัยหลายๆ ท่าน กำลังประสบพบเจออยู่มากมาย ซึ่งบทความนี้ เราขอหยิบยกประเด็นปัญหาหลัก 3 ที่ ในการทำวิทยานิพนธ์ที่พบเจอบ่อยๆ คือ

บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์

ปัญหาข้อที่ 1 : เวลา

ปัญหาแรกคงนี้ไม่พ้นเรื่องของ “เวลา” ที่เป็นปัญหาหลักของทุกคนต้องเผชิญ สาเหตุมาจาก

“มีงานประจำที่ต้องรับผิดชอบ”
“มีธุรกิจจะต้องบริหารจัดการ”
“ต้องเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆ ตลอดเวลา”  
“กว่าจะเลิกงานและเดินทางกลับที่พักก็ใช้เวลาหมดไปแล้ว 1 วัน”
“ทำงานที่เข้างานเป็นกะเวลาไม่เป็นเวลาประจำ” หรือ “จำเป็นต้องอยู่ช่วงเวลากะกลางคืน”

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร เป็นเหตุที่ส่งผลทำให้ไม่มีเวลาที่จะทำการค้นคว้างานวิจัยได้ หรือบางท่านต้องออกเดินทางทำงานต่างจังหวัดบ่อยๆ 

ปัญหาข้อที่ 2 : อาจารย์ที่ปรึกษาเข้มงวด

ปัญหาที่ 2 ที่มีอิทธิพลต่อผู้วิจัยเป็นอย่างมากคือ “อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย” ผู้วิจัยบางท่านนั้นมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องต่างๆ

บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์

อาทิเช่น อาจารย์ที่ปรึกษาที่เน้นด้านการเขียนที่ต้องใช้หลักการและทฤษฏีค่อนข้างมาก เข้มงวดในด้านการใช้ภาษาที่ต้องเป็นทางการ ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือคอยจี้ตามงานที่เราจะต้องส่งตลอดเวลา ทำให้เกิดความเครียด ความกดดัน และเริ่มท้อในการทำวิทยานิพนธ์

ปัญหาข้อที่ 3 : ขาดความเข้าใจในการทำงาน

ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำวิจัย.com_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ Proposal_เขียนโครงร่างงานวิจัย_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_ปัญหาการทําวิจัย_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย

และปัญหาที่ 3 นี้ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเลือกหัวข้อเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ที่ตนเองไม่ได้สนใจ ไม่มีความถนัด ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ เพราะไม่เข้าใจในขั้นตอนการทำวิจัยทำให้ติดขัดระหว่างการทำงานวิจัย  และไม่รู้จะหันไปปรึกษาใคร ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวลว่าจะทำงานเสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ส่งงาน

ฉะนั้น ในการทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จ ควรแบ่งเวลาการเขียนในแต่ละวันเพื่อให้งานวิจัยและกิจกรรมอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น เพราะจะทำให้งานวิจัยคุณก้าวหน้ามากขึ้นด้วย และปัญหาที่คุณเจอในเรื่องเวลา อาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มงวด หรือไม่มีความเข้าใจในงานวิจัยที่ทำ จะคลี่คลายลงบ้าง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

บทนำวิจัยที่สื่อสารวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอย่างไร
ผู้วิจัยจะใช้สถิติ Cluster analysis อย่างไร
วิเคราะห์การใช้วาทกรรมวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
AMOS error-Proceed with Analysis (1) Uncorrelated Variable เออเร่อนี้เกิดขึ้นอย่างไร  มีผลกระทบอย่าง...
บทบาทของการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ความสำคัญของการใช้โครงสร้างเชิงตรรกะและการจัดระเบียบในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่ชั...
ประโยชน์ของการวิจัยด้านบัญชี
ความสำคัญของการใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสมในการแนะนำบทความทางวิชาการเพื่อให้เครดิตกับแหล่งข...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *