ระบบ ThaiJo คือ

ระบบ ThaiJo คืออะไร

ระบบ ThaiJo เป็นฐานข้อมูลของวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ซึ่งดูแลโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สนช.) ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบของวารสารไทย และเพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางวิชาการภายในประเทศ

ระบบ ThaiJo ประกอบด้วยวารสารหลากหลายประเภทจากสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอื่นๆ วารสารที่รวมอยู่ในระบบ ThaiJo จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานบางประการ เช่น การมีกองบรรณาธิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การใช้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนที่เข้มงวด และรักษาบันทึกที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ระบบ ThaiJo ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวารสารแต่ละฉบับ รวมถึงคณะบรรณาธิการ กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้การเข้าถึงบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เข้าร่วม ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกดูได้

ระบบ ThaiJo ยังมุ่งสนับสนุนนักวิจัยและผู้เขียนในประเทศไทยด้วยการจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยและงานเขียนของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการให้แนวทางและแม่แบบสำหรับผู้เขียน เช่นเดียวกับการนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของการเผยแพร่ทางวิชาการ

โดยสรุป ระบบ ThaiJo เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ซึ่งดูแลโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สนช.) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบของวารสารไทย และเพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางวิชาการภายในประเทศ วารสารที่รวมอยู่ในระบบ ThaiJo จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด ระบบ ThaiJo ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวารสารแต่ละฉบับและการเข้าถึงบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมุ่งสนับสนุนนักวิจัยและผู้เขียนในประเทศไทยด้วยการจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยและงานเขียนของพวกเขา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)