ตั้งคำถามวิจัยบริหารการศึกษา

วิจัยบริหารการศึกษา ควรตั้งคำถามอย่างไรให้น่าสนใจ

การวิจัยบริหารการศึกษา เป็นการวิจัยที่เน้นความเป็นผู้นำและการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย การวิจัยนี้สามารถครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมครูและการพัฒนาวิชาชีพ ความเป็นผู้นำของโรงเรียน การรักษาครู ความสำเร็จของนักเรียน และประเด็นด้านนโยบาย การวิจัยการจัดการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา และเพื่อระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเป็นผู้นำและการบริหารการศึกษา

การวิจัยการจัดการศึกษาสามารถทำได้โดยใช้วิธีการวิจัยที่หลากหลาย ได้แก่ การสำรวจ การสัมภาษณ์ กรณีศึกษา และการออกแบบการทดลอง ผู้วิจัยอาจศึกษาโรงเรียนหรือเขตปกครองเฉพาะ หรืออาจทำการศึกษาขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือสถาบันหลายแห่ง ผลของการวิจัยการจัดการศึกษาสามารถใช้เพื่อแจ้งการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำทางการศึกษา และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยรวม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำถามการวิจัยบริหารการศึกษาที่น่าสนใจ:

  1. โครงการพัฒนาวิชาชีพครูประเภทต่างๆ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างไร?
  2. ความเป็นผู้นำของโรงเรียนมีผลกระทบอย่างไรต่อการคงอยู่ของครูและผลการเรียนของนักเรียน
  3. แนวทางการจัดการชั้นเรียนที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไร
  4. ความหลากหลายของโรงเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียนอย่างไร?
  5. การบูรณาการเทคโนโลยีส่งผลต่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักเรียนอย่างไร
  6. รูปแบบความร่วมมือของครูที่แตกต่างกันส่งผลต่อผลลัพธ์ของนักเรียนและความพึงพอใจของครูอย่างไร
  7. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและความสำเร็จของโรงเรียนอย่างไร
  8. วัฒนธรรมของโรงเรียนส่งผลต่อการรักษาครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างไร
  9. อะไรคือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปรับปรุงการเข้าเรียนของนักเรียนและลดการขาดเรียน
  10. ความหลากหลายของครูส่งผลต่อผลลัพธ์ของนักเรียนและวัฒนธรรมโรงเรียนอย่างไร

นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของคำถามวิจัยที่น่าสนใจในด้านการจัดการศึกษา มีการวิจัยในสาขาอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถสำรวจได้ เช่น การพัฒนาหลักสูตร การเงินของโรงเรียน และประเด็นด้านนโยบาย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)